Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 8/2562: แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งของประเทศ

รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 8/2562: แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งของประเทศ

ศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ได้แก่ การคมนาคมขนส่งทางบก การคมนาคมขนส่งทางราง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ และการคมนาคมขนส่งทางอากาศ รวมถึงผลการดำเนินงานของรัฐบาลด้านคมนาคมขนส่งระหว่าง พ.ศ. 2558-2561 กล่าวถึงแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน วิเคราะห์องค์ประกอบของการคมนาคมขนส่งในด้านความต้องการคมนาคมขนส่ง เส้นทางและโครงข่าย ยานพาหนะ สถานีการขนส่ง ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการขนส่ง และการกำกับดูแลการขนส่ง รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99887CHECK SHELVES


สถาบันคุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ

สถาบันคุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ

นำเสนอบทบาทของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) ต่อการเมืองไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาอัตลักษณ์ทีดีอาร์ไอครอบคลุมลักษณะองค์กร ความเป็นอิสระ ตำแหน่งประธาน และสายธารความคิดหลักของทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยกับการทำงานของทีดีอาร์ไอ รวมถึงข้อเสนอของทีดีอาร์ไอผ่าน งานวิจัย งานสัมมนาและการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทย นำเสนอข้อถกเถียงเกี่ยวกับนัยการทำงานของทีดีอาร์ไอในการเมืองไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99802CHECK SHELVES


กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์

กล่าวถึงวิวัฒนาการ ความหมายและลักษณะทั่วไป และประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ ศึกษากฎหมายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์กับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศระดับโลก ได้แก่ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G8) สภายุโรป (The Council of Europe) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) สหภาพยุโรป (European Union – EU) กลุ่มสันนิบาตแห่งรัฐอาหรับ (League of Arab States – LAS) กลุ่มเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) และสมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) นำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจของรูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ ได้แก่ การกระทำความผิดต่อระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ การกระทำความผิดบนอินเทอร์เน็ต การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และผลงานสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต สงครามไซเบอร์ การก่อการร้ายไซเบอร์ (Cyberterrorism) และองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Organized Crime) รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 072 ส687ก 2563DUE 01-09-20
Law Library (3rd Floor)K/TH 072 ส687ก 2563DUE 15-07-20
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99820CHECK SHELVES


ASEAN Social Enterprise Structuring Guide

ASEAN Social Enterprise Structuring Guide

Presents new guide for social entrepreneurs to set up social enterprises in eight ASEAN countries, including Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, and Vietnam. Provides the pros and cons of different legal structures, the documentation is required, and the licenses and permits needed to carry out certain business activities, and guidance on the taxes. Covers representative offices and branch office of foreign companies, domestic and foreign Non-Governmental Organizations (NGOs), and cooperative societies.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98834CHECK SHELVES


Fostering Women’s Entrepreneurship in ASEAN: Transforming Prospects Transforming Societies

Fostering Women’s Entrepreneurship in ASEAN: Transforming Prospects Transforming Societies

Examines the challenges faced by women entrepreneurs in the ASEAN subregion. Explores women entrepreneurs and the ASEAN Economic Community (AEC), and presents profile of women entrepreneurs. Describes access to innovative financing and the use of Information Communication Technologies (ICTs) for women entrepreneurs. Indicates how women entrepreneurs shape national economic and entrepreneurship policies and strengthen business to support and capacity development services. Mentions participation of women entrepreneurs in domestic and international value chains.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98837CHECK SHELVES


Mapping South-South Cooperation in ASEAN

Mapping South-South Cooperation in ASEAN

Presents collaboration between ASEAN and the United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC). Describes regional integration, including the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), Initiative for ASEAN integration (IAI), and complementarities initiative between the ASEAN community vision 2025 and the United Nations agenda for sustainable development. Discusses trade and investment agreements, ASEAN Free Trade Area (AFTA) and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and Special Economic Zone (SEZ). Studies capacity-building and human resources development, sustainability and green economy, including Environmentally Sustainable Cities (ESC), ASEAN smart cities network, and ASEAN plan for action on science and technology. Includes ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER).

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98736CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98736CHECK SHELVES


China and Southeast Asia in the Xi Jinping Era

China and Southeast Asia in the Xi Jinping Era

Discusses the important background of Sino-Southeast Asian relations prior to the current China’s Xi Jinping era. Analyzes Myanmar-China relations under president Xi Jinping and continuity and change in Thai policies toward the China-initiated high-speed railway development (2011-2018). Examines how Laos has been able to balance and hedge against dangers found in a complicated geopolitical ecosystem and Vietnamese political responses to the South China Sea dispute. Focuses on China and Singapore from the ancient to the 21st century Maritime Silk Road and relationship between Brunei and China in the context of Brunei’s economic diversification drive. Covers Philippine presidents’ policies and perspectives toward China, and China’s relations with Timor-Leste and Brunei Darussalam.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98599CHECK SHELVES


วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561

วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561

รวบรวมความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ คมนาคม และวิทยุคมนาคม วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมือง (Landscape)ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ศึกษาการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ตกริดของประเทศไทย การประเมินแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ฉบับที่1 และโครงสร้างใบอนุญาตและกระบวนการอนุญาตกับภารกิจการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและไร้สาย ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริกาและไทย และพัฒนาการเชื่อมโยงจากอดีตและแนวทางพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98701CHECK SHELVES


ตัวตนบุคคล และความเชื่องโยงกับวัฒนธรรมไทย

ตัวตนบุคคล และความเชื่องโยงกับวัฒนธรรมไทย

วิเคราะห์ความเป็นตัวตนของบุคคลและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติพันธุ์ ตัวตนของคนต่างจังหวัดและผู้สูงวัย ความเป็นพี่น้องในครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา คนโสด เพศที่สาม ผู้ทุพพลภาพ อาชีพ สถาบันการศึกษา วัฒนธรรมประจำชาติ ชนชั้นทางสังคม ให้ข้อเสนอแนะในการช่วยสร้างตัวตนใหม่ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกาย การมอบอำนาจในเชิงพลังใจ (Empowerment) และการให้คำชม เป็นต้น

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98670CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)126 ธ661ต 2562DUE 06-03-20
Central Library (5th Floor)126 ธ661ต 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBF697 ธ237ตCHECK SHELVES


The Social Order of Postconflict Transformation in Cambodia

The Social Order of Postconflict Transformation in Cambodia

Provides a short history of the Cambodian conflict and the transition to peace. Explains the social structure of the insurgent military and the theoretical instruments used to study habitus, different types of resources, and group information. Deals with the strategies of the habitus groups during “reintegration” and the mechanisms guiding their post-conflict transition into other social fields. Analyze three ways in which ex-Khmer Rouge tried to symbolically reconstruct their social status in their local communities and female combatants of the Khmer Rouge. Discusses the role of the diaspora as a support base and a refuge for some higher-ranking commanders.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98609CHECK SHELVES


Cross-Border Production of Watermelon in Northwestern Laos

Cross-Border Production of Watermelon in Northwestern Laos

Explores the border relationship that exists between China and Laos and current cross-border economic activities taking place between the two countries. Describes key concepts and the relevant studies related to cross-border economic practices based on ethnic relations and social networking. Focuses on the changes of history, people, the location and the social economy in the Muang Sing border area and the cross-border taking place there, in particular the watermelon business. Looks at ethnic relations and networks in watermelon business and power relations, mobility and negotiations in Northwestern Laos.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98702CHECK SHELVES


Modern Times in Southeast Asia, 1920s-1970s

Modern Times in Southeast Asia, 1920s-1970s

Investigates how Southeast Asians conceived of modernity at certain places and times of transition from colonial to post-colonial regimes across the twentieth century. Traces modern city living in Third-world suburbia in Quezon city, Philippine and mediated publicness and Islamic modernity and European modern painting in Indonesia. Examines stereotypes of modernity and femininity that existed in Malay film during this era. Covers life story in the history of vernacular sexual culture and modernity in Burma. Explores the multiplicities and ambiguities of modernity that pertain to Thailand at key historical and political junctures of the twentieth century. Studies modernity and the body of Franco-Vietnamese children in the colonial era.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98322CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.05 M689 2018CHECK SHELVES


การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

นำเสนอสถานการณ์ทั่วไปของภาคบริการในอาเซียนและประเทศไทย ส่วนแบ่งตลาด การส่งออก และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในแต่ละด้านของประเทศอาเซียน วิเคราะห์สาขาบริการในประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ การดึงดูดเงินทุนทางตรงจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งของสาขาบริการด้านการก่อสร้างและความงาม และโอกาสธุรกิจสุขภาพในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องของภาคบริการเป้าหมาย และความสามารถในการแข่งขันของสาขาบริการของไทยในประเทศกัมพูชา รวมถึงต้นแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริการก่อสร้างและความงามของไทยในประเทศกัมพูชา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.4 ก125ก 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)338.4 ก125ก 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98613CHECK SHELVES


Security in Asia Pacific: The Dynamics of Alignment

Security in Asia Pacific: The Dynamics of Alignment

Presents a new approach to conceptualize security in the Asia Pacific region through the perspective of alignment. Defines the key characteristics of alliance paradigm and the debates as to its use and misuse in International Relation (IR) and policy discourse. Studies the case study of the Trilateral Security Dialogue (TSD), “virtual alliance” to assess the analytical utility of the framework and conceptualizing the security community paradigm of alignment with the ASEAN Political-Security Community (APSC) or ASEAN Security Community (ASC). Describes the strategic partnership and proceed to apply the interdisciplinary analytical framework to the exemplary Shanghai Cooperation Organisation (SCO) case study.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98610CHECK SHELVES


Understanding ASEAN’s Role in Asia-Pacific Order

Understanding ASEAN’s Role in Asia-Pacific Order

Assesses the important role of the ASEAN in the management of political, security and economic relations. Discusses conceptual frameworks, which draws on world-systems theory, the English School and neo-Gramscian state theory and an account of international order and social roles. Analyses order and role of negotiation between the US and Southeast Asian states from the early Cold War period up to the full US withdrawal from Vietnam in 1975. Considers the Third Indochina Conflict, and looks at how it acted as a catalyst for a role contest between China and Vietnam, and ASEAN’s creation of its ‘regional conductor’ role in the Asia-Pacific.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98601CHECK SHELVES


คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย: ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ

คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย: ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ

นำเสนอประวัติศาสตร์กระจกสี กระจกสีในคริสตศิลป์ยุคต้นและยุคกลาง ศิลปะโกธิค และแนวคิดและความหมายของแสงจากกระจกสี ศึกษาคริสต์ประวัติ กระจกสีในประเทศไทย โบสถ์คริสต์ต้นรัตนโกสินทร์ ยุครุ่งเรืองของกระจกสีในสมัยรัชกาลที่ 5-6 และการนำเข้ากระจกสีจากฝรั่งเศษสู่สยาม รวบรวมภาพกระจกสี และภาพคริสต์ประวัติและนักบุญในวัดใประเทศไทย ได้แก่ วัดคอนเซ็ปชัญ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วัดพระคริสตหฤทัย อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล และวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98511CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)748.5 ป151ต 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)748.5 ป151ต 2562CHECK SHELVES


มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศ พัฒนาการการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ชนิดของมลพิษที่มีผลต่อมนุษย์ ระบบการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทางอากาศ วิเคราะห์ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์และผลการตรวจมลพิษหลักในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98537CHECK SHELVES


ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

นำเสนอกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม การบริหารจัดการรูปแบบเดิมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิเคราะห์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี และการกำกับดูแลและการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ครอบคลุมการอนุญาตภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี และแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98490CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 684 ภ668ค 2562CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 684 ภ668ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)343.0994 ภ668ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)343.0994 ภ668ค 2562CHECK SHELVES


Last Chance for Life: Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases

Last Chance for Life: Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases

Analyses the differences in clemency practice among the Southeast Asian jurisdictions that continue to employ the death penalty as a form of criminal punishment. Analyzes comparative criminal justice case studies and four justificatory models for clemency in death penalty cases. Studies death penalty and clemency practice in four countries – Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia. Compares trend across the four case studies to develop and overarching hypothesis explaining clemency incidence in Southeast Asia.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98603CHECK SHELVES


ปู่หม่อมล้านนา : 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ปู่หม่อมล้านนา : 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

รวบรวมประวัติชีวิตและผลงานของ ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร อดีตนายราชบัณฑิตยสถานและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2531 ตั้งแต่วัยเด็กสู่การเป็นปรมาจารย์ด้านไทยศึกษาและการมีส่วนร่วมกับการขยายขอบเขตของไทยศึกษาสู่การศึกษาเรื่องชนเผ่าไทอื่น ๆ นอกประเทศไทย กล่าวถึงผลงานด้านภาษา จารึกและประวัติศาสตร์ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต ใกล้รุ่ง ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว และเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98700CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ป419 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ป419 2562CHECK SHELVES
Political Science Library923.7593 ป691CHECK SHELVES
Political Science Library923.7593 ป691CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4201 ร242ปCHECK SHELVES


มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

นำเสนอเนื้อหาจากการเสวนาและบรรยายในโครงการ “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0” เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง อธิบายการเชื่อมโยงกันของคุณภาพมาตรฐานและระบบการศึกษา เทคโนโลยีกับคน Generation Z และการขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม กล่าวถึงแนวคิดการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะ (Competency-Based) เช่น การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ทักษะด้านดิจิทัล (Digital skills) และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาประเทศ


ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม: รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

วิเคราะห์การศึกษากับสังคมไทยโดยภาพรวม บทบาทและฐานะของครู นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาในสังคมไทย และแนวคิดและกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปรัชญาชีวิตของคนไทย การปฏิรูปการฝึกหัดครู ความล้มเหลวของโครงการการศึกษาในประเทศไทย และบทบาทของสื่อมวลชนในการศึกษา นำเสนอความเป็นผู้นำของนักการศึกษาไทย สงครามระหว่างครูใหญ่กับครูน้อย และภาระหนักของนักวิชาการไทย กล่าวถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับวารสารทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ข้อคิดและข้อสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และงานบริการนักศึกษา และข้อสังเกตจากการประชุมสัมมนาบทบาทของครูในสังคมปัจจุบัน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98507CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ976ต 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ975ต 2561CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram