กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อบังคับและข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา รวมถึงพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101148CHECK SHELVES

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 173 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 173 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาการออกแบบระบบการให้บริการของภาครัฐ อธิบายอินเทอร์เฟสของระบบยูสเซอร์-อินเทอร์เฟส (User Interface) ของรัฐไทยกับบริการสาธารณะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับอินเทอร์เฟส และลักษณะการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคสังคม นำเสนอกรณีศึกษาการยกระบบอินเทอร์เฟสรัฐไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 4 กรณีศึกษา ได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ขาดผู้ดูแล ปัญหาขยะพลาสติกปนเปื้อน ปัญหาการขาดอิสระในการจัดการศึกษาในพื้นที่ของตนเอง และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ไม่โปร่งใส รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101208CHECK SHELVES

Guidelines for the Development of Infrastructure and Public Utility Systems for the development of the Eastern Economic Corridor

Guidelines for the Development of Infrastructure and Public Utility Systems for the development of the Eastern Economic Corridor

Studies the development of Eastern Economic corridor (EEC). Traces problems and obstacles to the development path in the special economic zones, including changes in the global economy, cooperation in Asia and the Southeast Asian Sub-region, and infrastructure and utilities development plan. Analyzes guideline for economic development regarding infrastructure of private sector in the EEC.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101094CHECK SHELVES

เส้นทางสายไหมใหม่: จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย

เส้นทางสายไหมใหม่: จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย

นำเสนอเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมร้อยเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน จนเป็นเส้นเลือดหลักของอารยธรรมสำคัญของโลกมายาวนานกว่าสองพันปี ที่กำลังฟื้นคืนชีพ และผงาดขึ้นมากำหนดโฉมหน้าของโลกแห่งอนาคต และกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98839CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)950.1 ฟ132ส 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)950.1 ฟ132ส 2563DUE 30-09-21

The New Silk Roads: The Present and Future of the World

The New Silk Roads: The Present and Future of the World

Looks at the network of relationships being formed along the length and breadth of the Silk Roads today. Explores the present and the future and describes how a new world is forming across the spine of Asia, linking China, Russia, Iran, the Middle East with Central & South Asia. While Europe and the West go through an age of crisis, the rest of the world is on the move, offering opportunities and challenges that will shape and are already shaping the 21st century for all of us.


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library909 F834NCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98839CHECK SHELVES

ระเบียบวิธีวิจัย: วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย: วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา

ศึกษาปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบสร้างแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบวิจัย การวิเคราะห์และตีความหมาย นำเสนอกระบวนการใช้เหตุผลในการวิจัย ความเชื่อถือได้ ความสมเหตุสมผล และการออกแบบการวิจัย อธิบายรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ รวมถึงหลักการอนุมานในทางสถิติและความคลาดเคลื่อน แนะนำการเลือกตัวอย่างวิจัยแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแลความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงการเขียนข้อคำถามในการวิจัยเชิงสำรวจ บทวิพากษ์และตัวอย่างโครงสร้างวิจัยเชิงสำรวจ อธิบายศาสตร์แห่งการตีความ และการวิจัยและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101125DUE 15-10-21

Under Beijing’s Shadow

Under Beijing’s Shadow

Provides a snapshot of ten countries in Southeast Asia by exploring their diverse experiences with China and how this impacts their perceptions of Beijing’s actions and its long-term political, economic, military, and “soft power” goals in the region. Divides Southeast Asian countries into three main clusters of nations with subgroupings; China’s near abroad, including Myanmar, Cambodia, and Laos, two largest countries on mainland southeast Asia, including Vietnam and Thailand, and China’s maritime periphery, including the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Brunei.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101069CHECK SHELVES

The chaos of empire

The chaos of empire

เล่มนี้ชื่อ “The Chaos of Empire: The British Raj and the Conquest of India” เขียนโดย Jon Wilson ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่ง King’s College London สารัตถะสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการชำแหละภาพที่ภายนอกแลดูสวยงามของการปกครองอินเดียโดยจักรวรรดิอังกฤษ ที่หนังสือเล่มนี้เผยให้เห็นคือ จักรวรรดิอังกฤษนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงมากกว่าคุณงามความดี เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงมากกว่าการควบคุม ดังที่ตอนหนึ่งในหนังสือกล่าวว่า “ในทางปฏิบัติ ระบอบจักรวรรดิอังกฤษในอินเดียปกครองด้วยความคลางแคลงใจและความวิตกกังวลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ”


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies954.03 W749C 2016CHECK SHELVES

The Greek experience of India : from Alexander to the Indo-Greeks

The Greek experience of India : from Alexander to the Indo-Greeks

อธิบายวิถีหลากหลายที่ชาวกรีกมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างชีวิตในอินเดียระหว่างช่วงเวลาที่เจริญงอกงามที่สุด นั่นคือตั้งแต่ชาวกรีกและชาวมาซิโดเนียในกองทัพของอเล็กซานเดอร์มาถึงอินเดีย 326 ปีก่อนค.ศ. และหลังจากนั้นอีกสองศตวรรษ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies934 S881G 2019CHECK SHELVES

Empire of enchantment: the story of Indian magic

Empire of enchantment: the story of Indian magic

Enchants readers with the enchanting story of magicians and illusionists in India. Narrates their descent from the realm of god then pledging their duties to the kings' court as conjurers and jugglers, and becoming a global popular entertainment in daily life.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies133.4 Z93E 2018CHECK SHELVES

Constitution of India

Constitution of India

เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ได้เดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ในแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ปรากฏข้อตกลงว่าฝ่ายอินเดียจะแปลรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นภาษาไทย ส่วนฝ่ายไทยจะแปลแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นภาษาฮินดี


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies342.52 ร399 2564CHECK SHELVES

เรื่องเล่าประเพณีและวัฒนธรรมแดนใต้

เรื่องเล่าประเพณีและวัฒนธรรมแดนใต้

“ปักษ์ใต้ แดนใต้ หรือจังหวัดทางภาคใต้ของไทย” เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เนื่องจากในอดีตเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองมาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่ติดต่อค้าขายกับประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ รวมถึงยุโรปมาแต่โบราณ ความเจริญทั้งหลายเหล่านี้จึงตกทอดมาถึงปัจจุบันผ่านทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาพูด ศิลปะการแสดง และวรรณกรรม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101151CHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.S ป171รCATALOGING

ระบบการศึกษาเงา: นโยบายรัฐกับการกวดวิชา

ระบบการศึกษาเงา: นโยบายรัฐกับการกวดวิชา

“ระบบการศึกษาเงา” เป็นคำเปรียบเทียบของการกวดวิชา ที่เป็นเพียงเงาของระบบการศึกษาในกระแสหลัก และมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออก โดยเป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างมากและมีการจัดทำให้เป็นระบบยิ่งขึ้น อาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน และมีการดำเนินกิจการข้ามประเทศเลยทีเดียว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101139CHECK SHELVES
Central Libraryม466CATALOGING
Central Libraryม466CATALOGING
Education Library371.394 บ822ร 2563CHECK SHELVES
Education Library371.394 บ822ร 2563CHECK SHELVES
Education Library371.394 บ822ร 2563CHECK SHELVES

ขัดขืน

ขัดขืน

ขัดขืน: Resistance


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.61 ข299 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101145CHECK SHELVES

ครองแผ่นดินจีน พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ

ครองแผ่นดินจีน พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ

“สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China, PRC)” หนึ่งในประเทศแถบเอเชียที่ได้รับการสถาปนาเป็น “สาธารณรัฐประชาชน (People’s Republic)” แต่ระบบการเมืองการปกครองล้วนมีความซับซ้อนและมีประเด็นปัญหาหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจของประชาคมโลก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101157DUE 01-11-21

พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน

พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน

“พุทธศิลป์เป็นมิติทางวัฒนธรรมที่รวบรวมทั้งศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยคงความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนไว้”


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101154CHECK SHELVES

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา รู้หรือไม่ อุตสาหกรรมในประเทศไทยสาขาใดที่รุ่งและร่วงในปี 2563 และแนวโน้มในปี2564 จะเป็นอย่างไร นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยปี 2563 ที่มีภาวะหดตัว โดยเฉพาะอุสาหกรรมยานยนต์ ยางล้อ และการกลั่นปิโตรเลี่ยม ส่วนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดี ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป เป็นต้น กล่าวถึงข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การผลิต การจำหน่ายในประเทศ การนำเข้าและส่งออก และแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2564 วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ เซรามิก ปูนซีเมนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไม้และเครื่องเรือน ยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมนีและเครื่องประดับ และอาหาร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101175CHECK SHELVES

General Data protection regulation (GDPR) ฉบับภาษาไทย

General Data protection regulation (GDPR) ฉบับภาษาไทย

นำเสนอข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (General Data Protection Regulation: GDPR) มาตรฐานสากลคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในกลุ่มประเทศ EU (European Union) อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนักรู้สาธารณะในเรื่องความขัดแย้ง และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย อธิบายบทบัญญัติทั่วไป หลักการ และสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล กล่าวถึงหน้าที่ ความปลอดภัย และจรรยาบรรณของควบคุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ พิจารณาอำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานกำกับดูแลอิสระในการบังคับใช้ข้อกำหนด ครอบคลุมความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแล และการใช้กลไกความเป็นมาตรฐานเดียว รวมถึงการเยียวยา ความรับผิดและการลงโทษ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101182CHECK SHELVES

ASEAN Integration in Services

ASEAN Integration in Services

Provides updated information on the latest ASEAN effort and achievement in regional trade in service integration. Explains the importance of services in economic development, the case for international integration in trade in services, and international efforts in integration in services. Analyzes services sector in ASEAN economy, including Gross Domestic Product (GDP), export and imports, International Monetary Fund (IMF), and Foreign Direct Investment (FDI). Describes ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) as the mandate to liberalise trade in services in ASEAN, institutional mechanism, and liberalization under the ASEAN Economic Ministers (AEM). Covers features of the ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA) and mobility of service suppliers in ASEAN.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101174CHECK SHELVES

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร : องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร : องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในประเด็นการตัดสินใจมีบุตร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การตัดสินใจของครัวเรือน บทบาทของรัฐ และสถานการณ์และนโยบายครอบครัวในประเทศไทย วิเคราะห์แบบจำลองการตัดสินใจมีบุตรทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการมีบุตร ศึกษานิยาม การแบ่งประเภท และประสิทธิผลของนโยบายครอบครัว วิเคราะห์กรณีศึกษาและการเปรียบเทียบของนโยบายครอบครัวในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น อธิบายโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของรัฐบาลไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101122CHECK SHELVES

The Price of Aid: The Economic Cold War in India

The Price of Aid: The Economic Cold War in India

ว่าด้วยเรื่องความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่มากกว่าการถกเถียงเรื่องประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่ออินเดีย เน้นการอธิบายจุดยืนของอินเดียกึ่งกลางระหว่างการแข่งขันด้านความช่วยเหลือจากสหรัฐฯและโซเวียตตลอดช่วงสงครามเย็น เนื่องจากสองมหาอำนาจเล็งเห็นความช่วยเหลือเชิงพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหนทางบรรลุเป้าหมายทางการเมืองโลก ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือยังพูดถึงการใช้การแข่งขันในสงครามเย็นของผู้นำอินเดียเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในประเทศ นอกจากนี้ ที่มาของข้อมูลมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เคยถูกปกปิดของหลายประเทศ อาทิ รัสเซียและโปแลนด์


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.910954 E57P 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies338.910954 E57P 2018CHECK SHELVES

The Mughal Empire

The Mughal Empire

เล่าประวัติศาสตร์อินเดียเรื่องจักรวรรดิโมกุล/มุฆัล (Mughal) เริ่มตั้งแต่รัชสมัยบาบูร์/บาเบอร์ (Babur) ในปี ค.ศ. 1526 จนถึงรัชสมัยจักรพรรดิองค์สุดท้าย บาฮาดูร์ ชาห์ ซาฟาร์ (Bahadur Shah Zafar) ผู้ลี้ภัยจากการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษในปี ค.ศ. 1858 เจาะลึกอิทธิพลจักรวรรดิโมกุลที่มีต่ออนุทวีปอินเดียอย่างมหาศาลในช่วงเวลากว่าสามศตวรรษนี้ ทั้งในทางการเมือง ภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม ฯลฯ รวมไปถึงประเด็นอื่นเกี่ยวกับหลายเหตุการณ์สำคัญที่นักวิชาการยังคงสืบค้นอย่างไม่หยุดหย่อน ผู้สนใจอินเดียมือใหม่ควรอ่านเล่มนี้เพื่อรับทราบเหตุการณ์และข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์นิพนธ์ของอินเดียที่สำคัญหลายประเด็น อ้างอิงจาก review ของ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies954.025 F535S 2019CHECK SHELVES

Integrated Approach for Determining Legal Measures for Combating Trafficking in Persons Problems in Thailand

Integrated Approach for Determining Legal Measures for Combating Trafficking in Persons Problems in Thailand

Studies the history and forms of trafficking in persons in Thailand, covering problems and obstacles in the enforcement of various laws associated and the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act 2008, 2015 (Issue 2) and 2017 (Issue 3). Reviews concept and theory of human trafficking and situation of human trafficking in Thailand. Describes the National Strategy (2018-2037) in the issues for security strategy, building competitiveness building, human resource empowerment, opportunities and social equality, and high quality of life. Investigates integrated approach for determining legal measures for combating trafficking in persons in Thailand.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101079CHECK SHELVES

จุลสารความมั่นคงศึกษา: แหล่งทุนของกลุ่มรัฐอิสลาม

จุลสารความมั่นคงศึกษา: แหล่งทุนของกลุ่มรัฐอิสลาม

ศึกษารูปแบบการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรัฐอิสลาม รวมถึงวิธีการในการจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการนำเงินทุนไปใช้ของกลุ่มรัฐอิสลาม อธิบายแหล่งเงินทุนที่หามาได้ด้วยตัวเอง (self-funding) ได้แก่ การจัดเก็บภาษี การรีดไถ และการปล้นชิง การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การค้ามนุษย์ และการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ วิเคราะห์แหล่งเงินทุนจากภายนอก (external-funding) ได้แก่ การระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ตและองค์กรไม่แสวงหากำไร และผู้บริจาครายใหญ่ กล่าวถึงค่าใช้จ่ายและสัดส่วนที่มาของรายได้ของกลุ่มรัฐอิสลาม รวมถึงการเงินกับการแพร่ขยายอิทธิพลของกลุ่มรัฐอิสลาม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101070CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101070CHECK SHELVES
Political Science Library : Pamphletจุลสาร 01446CATALOGING
Political Science Library : Pamphletจุลสาร 01446CATALOGING
Political Science Library : Pamphletจุลสาร 01446CATALOGING
Political Science Library : Chula Collectionร 31 1718CATALOGING

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2563

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2563

รายงานสถิติรายปีของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 อธิบายแผนที่ประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญ นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบตาราง และแผนภูมิสถิติ 21 บท ได้แก่ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ สถิติแรงงาน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สุขภาพ สวัสดิการสังคม หญิงและชาย รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง บัญชีประชาชาติ เกษตรและการประมง อุตสาหกรรม พลังงาน การค้าและราคา การขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและกีฬา การเงิน การธนาคารและการประกันภัย การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)315.93 ส314 2550LIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection315.93 ส314 2556LIB USE ONLY
Economics Library : Reference CollectionHA1781 ส215รLIB USE ONLY
Political Science Library : Reference Collection315.93 รง451 2550LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 74105CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 80019CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 84562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 87022DUE 04-10-21
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 92514CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94511CHECK SHELVES

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว

รายงานสถานการณ์การทารุณในเด็กและความรุนแรงในครอบครัวของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ อธิบายสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาปัญหาการใช้ความรุนแรงของครอบครัวในสังคมไทยและแนวทางการป้องกันในมิติของครอบครัว ชุมชน สังคม การศึกษา การสร้างต้นแบบที่ดี และกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ถูกกระทำ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101013CHECK SHELVES

รักนวล สงวนสิทธิ์

รักนวล สงวนสิทธิ์

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผู้หญิงต้องเผชิญในช่วงการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สมัยใหม่ ผ่านเรื่องราวที่ปรากฎในคดีความและฏีกาที่ผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้อง อธิบายการต่อสู้ของผู้หญิงในพื้นที่สังคม ได้แก่ สิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และการต่อสูในกระบวนการยุติธรรม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100690CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.42 ภ478ร 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.42 ภ478ร 2563DUE 11-11-21

การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ ครอบคลุม องค์ประกอบ ลักษณะและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง บทบาทของรัฐบาลด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิของลูกจ้างและนายจ้าง การร้องทุกข์ การเจรจาต่อรอง สหภาพแรงงาน การลงโทษทางวินัย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกระทรวงแรงงานของไทย และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไข พ.ศ. 2544) และพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อธิบายรายละเอียดของกฎหมายแรงงาน ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไข พ.ศ.2560) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 (แก้ไข พ.ศ.2561) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2542 (แก้ไข พ.ศ. 2561)


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 660 ส234ก 2563CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 660 ส234ก 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100944CHECK SHELVES

บทสรุปโครงการวิจัย “ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

บทสรุปโครงการวิจัย “ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับโลกมุสลิมในหัวข้อ โครงการวิจัยฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ครอบคลุมธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล (Halal tourism) ได้แก่ การศึกษาลักษณะของอุตสาหกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าพักโรงแรมฮาลาลในประเทศไทย โครงการวิจัยสิ่งจูงใจ ทัศนคติ ในการพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลและการพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีอนาชีดในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเยียวยาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเมินประสิทธิผลของนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionศ 15 018417 2563LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)338.9593 ฮ389 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101002CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101002DUE 12-10-21

กัมพุชสถานนามในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

กัมพุชสถานนามในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

ศึกษาสถานนามกัมพูชาตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานนามกัมพูชาโบราณก่อนพระนครและสมัยพระนคร สถานนามกัมพูชาสมัยหลังพระนคร สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส และปัจจุบัน รวมถึงประวัติเกี่ยวกับสถานนามกัมพูชาและตำแหน่งที่ตั้งในประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน กล่าวถึงหลักปริวรรตอักษรเขมรเป็นอักษรไทย ได้แก่ รูปพยัญชนะซ้อน การถ่ายถอดรูปสระจมและสระลอย และแผนที่ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน อธิบายวิธีในการนำสถานนามกัมพูชามาใช้ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและหลักการปริวรรตอักษรเขมรเป็นอักษรไทย รวบรวมและจัดเรียงรายชื่อสถานนามกัมพูชาตามลำดับพยัญชนะและสระในภาษาไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100994CHECK SHELVES

วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

นำเสนอบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา การตั้งชื่อถนนในกรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและบทบาทของมิชชันนารี คณะเพรสไบทีเรียน(Presbyterian) ที่มีต่อสังคมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๔๙๒ ศึกษาที่มาของพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามภายหลังจากเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช ๒๔๖๙


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100992CHECK SHELVES

รายงานสถาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์

รายงานสถาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ศึกษาลักษณะการให้บริการของกิจการโทรทัศน์แต่ละประเภท ได้แก่ บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล (Cable Television) บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Television) และบริการช่องรายการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (Service Provider) วิเคราะห์ภาพรวมและลักษณะบริการของตลาด ลักษณะการแข่งขันและการปรับตัว สถานการณ์แข่งขันในปัจจุบันและมูลค่าและส่วนแบ่งตลาด


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101009CHECK SHELVES

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์ของตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์ของตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

นำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา (Inter Parliamentary Union: IPU) ศึกษาระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ IPU ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลการดำเนินงานของรัฐสภาทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นตัวแทนของประชาชน (The representativeness of parliament) การทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ (Parliament’s legislative capacity) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร (Parliamentary oversight over the executive) ความโปร่งใส และการเข้าถึงได้ (The transparency and accessibility of parliament) ความสำนึกรับผิดชอบ (The accountability of parliament) และการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ (Parliament’s involvement in international policy)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101024CHECK SHELVES

โบราณคดีมิวเซียมสยาม

โบราณคดีมิวเซียมสยาม

ศึกษาแนวคิดการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และประวัติความสำคัญของพื้นที่มิวเซียมสยาม เล่าเรื่องจากหลักฐานทางโบราณดคีที่ขุดค้นในบริเวณพื้นที่ของมิวเซียมสยาม ตั้งแต่การเป็นป้อมเมืองบางกอกหรือป้อมวิไชยเยนทร์ การเป็นวังท้ายวัดพระเชตุพนฯ และการสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในปัจจุบัน


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)930.10282 ก172บ 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101015CHECK SHELVES

The Impact of China’s “One Belt, One Road” Initiative on Thailand Strategy

The Impact of China’s “One Belt, One Road” Initiative on Thailand Strategy

Analyzes the Belt and Road Initiative (BRI) and the impact of BRI towards Thailand’s economy. Reviews concept of national interests, national security and theory of conflict, constructivism, and neo-realism. Studies China's One Belt One Road (OBOR) strategy and Thailand's preparation for OBOR strategy. Looks at Thailand’s strategy formulation towards the BRI.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101057CHECK SHELVES

ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

บอกเล่าสาเหตุของผู้หญิงที่ไม่พร้อมในประเทศไทย การปรึกษาทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำแท้ง และแนวทางจัดสวัสดิการผู้หญิงท้องไม่พร้อม แนะนำเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกและหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101007CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101007CHECK SHELVES