สูติกรรมในอดีตของสยาม

สูติกรรมในอดีตของสยาม

นำเสนอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชาสูติกรรมและการผดุงครรภ์ในอดีตของสยาม และศึกษาองค์ความรู้ในการดูแลรักษามารดาและทารกไม่ให้ประสบอันตรายต่าง ๆระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด อธิบายการรับวิชาผดุงครรภ์แผนตะวันตกในสยามและการนำมาปรับใช้ในสมัยรัชกาลที่5 รวบรวมคัมภีร์ครรภ์ทรักษาและบทความของหมอบรัดเล ตำราหมอประจำบ้านของหมอสุ่น ตำราบำบัดสรรพโรคพยาบาลของพระบำบัดสรรพโรค และตำราแพทย์ตำบลของพระทิพจักษุสารท


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102195CHECK SHELVES

ดินแดนแห่งช้างเผือก : มุมมองและทัศนียภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะตอนประเทศสยาม

ดินแดนแห่งช้างเผือก : มุมมองและทัศนียภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะตอนประเทศสยาม

กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองตลอดจนสภาพสังคมไทยในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยายสถานที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร เมืองเพชรบุรี เมืองปราจีนบุรี และเมืองศรีโสภณ ตลอดจนสภาพภูมิประเทศและสภาพสังคม บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญ ได้แก่ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 5 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102181CHECK SHELVES

ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์

ราชอาณาจักรแห่งกาสาวพัสตร์

นำเสนอพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวิถีชีวิตของชาวสยามในรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การโกนจุก การเกี้ยวพานและการแต่งงาน ประเพณีและชีวิตในครอบครัว การละเล่นบันเทิงที่นิยม การเพาะปลูกข้าว และกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ กล่าวถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย พิธีกรรมทางศาสนา และพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102192CHECK SHELVES

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680

นำเสนอประวัติศาสตร์ในภาพรวม ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสองศตวรรษก่อนการขยายตัวของชนชาติตะวันตก อธิบายรายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพ วัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม วิถีชีวิต และสังคม รวมถึงข้อจำกัดที่มีผลทำให้เกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการค้าใน ค.ศ. 1400


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (4th Floor)DS526.4 ร495อ 2564CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102146DUE 01-02-22

ย้อนรอยพิธีโล้ชิงช้าในสยาม

ย้อนรอยพิธีโล้ชิงช้าในสยาม

ศึกษาคติความเชื่อเรื่องการโล้ชิงช้าในท้องถิ่นต่าง ๆ และบทบาทของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมและวัฒนธรรมไทย นำเสนอการโล้ชิงช้าในประเพณีราชสำนัก พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย และพิธีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นการโล้ชิงช้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช บอกเล่าความสำคัญของพิธีโล้ชิงช้าในบริบททางประวัติศาสตร์และสังคม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเพณีราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102186CHECK SHELVES

Routledge handbook of environment and society in Asia

Routledge handbook of environment and society in Asia


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library304.2095 R869CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 91170CHECK SHELVES

การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก

การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 91955CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 950 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.9164 ข634ก 2558CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.9164 ข634ก 2558CHECK SHELVES

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97784CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES

ASEAN-China cooperation for environmental protection and sustainable energy development

ASEAN-China cooperation for environmental protection and sustainable energy development


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101449CHECK SHELVES

ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

นำเสนอการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกในอาเซียน รวบรวมข้อมูลของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของประเทศอาเซียน กลไกการปฏิบัติงานของอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)327.17 คส181 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.17 คส181 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96543CHECK SHELVES

อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว

อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว

ศึกษาแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” ขvงรัฐบาลในประเทศอาเซียน และกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อธิบายปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคของการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว นำเสนอแนวนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวจากประเทศต้นแบบ ได้แก่ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.959 ธ395อ 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)338.959 ธ395อ 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96284CHECK SHELVES

ความสัมพันธ์ไทย-จีน จากเอกสารสมัยราชวงศ์หยวน หมิง ชิง

ความสัมพันธ์ไทย-จีน จากเอกสารสมัยราชวงศ์หยวน หมิง ชิง

รวมบันทึกเหตุการณ์หรือจดหมายเหตุรายวันที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - จีนจากเอกสารหยวนสื่อ หมิงสือลู่และชิงสือลู่ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทย ซึ่งกรมศิลปากรเคยจัดพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑๓ ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หยวนฉบับหลวง (หยวนสื่อ) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย จดหมายเหตุหมิงสือลู่เกี่ยวกับอยุธยา และชิงสือลู่ (จดหมายเหตุราชวงศ์ชิง) ส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102196CHECK SHELVES

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สมมติฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย อธิบายการเชื่อมโยงการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของสถิติแต่ละชนิด การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่นำไปสู่การเขียนงานการวิจัย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102143CHECK SHELVES