Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน  [Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง

การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง

นำเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิวัฒนาการจากปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDG) สู่แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) วิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าประสงค์ของ SDGs กับร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98030CHECK SHELVES


รายงานการวิจัย เรื่อง อาชญนิยามในสังคมสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรม

รายงานการวิจัย เรื่อง อาชญนิยามในสังคมสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรม

นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายหรือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาอาชญากรรมในสังคมสยามจากสังคมกระฎุมพีถึงยุคแรกเริ่มสมัยใหม่ อธิบายวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนและอาชญนิยามในฐานะสื่อนำความรู้แบบตะวันตกและสื่อสร้างอัตลักษณ์ทางชนชั้นในสังคมสยาม ช่วงทศวรรษ 2440-ต้นทศวรรษ 2460

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98036CHECK SHELVES


การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์: ศึกษาเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และไทย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์: ศึกษาเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และไทย

ศึกษานโยบายและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประเทศไทย นำเสนอกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการเปรียบเทียบคำนิยามการค้ามนุษย์ตามกฎหมายในไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และไทย รวมถึงกรอบกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ พิจารณาความเหมือนและความแตกต่าง ด้านกฎหมาย การคุ้มครอง การป้องกัน การดำเนินคดี และความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและไทย ร่วมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98053CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98053CHECK SHELVES


สังคมพหุวัฒนธรรม

สังคมพหุวัฒนธรรม

นำเสนอรายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม ครอบคลุมปาฐกถาพิเศษและบทความเกี่ยวกับ ชาติพันธุ์และกระบวนการโลกาภิวัฒน์ สังคมพหุวัฒนธรรม: รัฐอาณานิคมกับการกำหนด การปกครองตนเอง ความสำคัญของคัมภีร์ โสทัตตกี มหานิทานในวัฒนธรรมพุทธศาสนาพม่าสมัยพุกามและล้านนา ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมล้านนา พหุวัฒนธรรมจากมุมมองทางโบราณคดี และสภาพประชากรล้านนาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวลัวะกับเลอเวือะ ในเขตเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98040CHECK SHELVES


น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่

น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่

ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองลำปางในช่วงเวลาที่เข้าสู่สังคมสมัยใหม่ผ่านการเดินทางและคมนาคมขนส่ง นำเสนอประวัติเมืองโดยรวบรวมเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2427 – ทศวรรษ 2530 โครงสร้างการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง 4 ประการ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงลุ่มน้ำวังเข้ากับลุ่มน้ำเจ้าพระยา การมาถึงของรถไฟในปี พ.ศ. 2459 การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 และการตัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชื่อมโยง ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ในเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 2500 – 2510 ภายใต้นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และการพัฒนาในยุคทองของทางหลวงที่โยงใยเครือข่ายถนนอย่างกว้างขวาง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98049CHECK SHELVES


ย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม  การถอดบทเรียนจากย่านบางลำพู – บ้านพานถม

ย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม การถอดบทเรียนจากย่านบางลำพู – บ้านพานถม

นำเสนอความหมายและลักษณะของชุมชนดั้งเดิม หลักการในการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม และบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงและบทบาทและสถานภาพในปัจจุบันของย่าชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ อธิบายความเข้าใจในเรื่องความเป็นย่านของพื้นที่ตามเส้นวัฒนธรรมคลองบางลำพูผ่านการระบุของเขต และการกำหนดองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม รวมถึงการต่อยอดแนวคิดในเรื่องการจัดการมรดกวัฒนธรรมไปสู่ย่านชุมชนเก่าในประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Chula Collection (6th Floor)สถ 15 018027 2561LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98039CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.76 ว671ย 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.76 ว671ย 2561CHECK SHELVES


แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร: กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร: กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นำเสนอแนวคิดด้านภูมิศาสตร์ประชากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาประเภทของข้อมูลประชากร แหล่งข้อมูลประชากรเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์ใช้ในการศึกษาประชากร ภูมิศาสตร์ประชากรจากการวิเคราะห์ความหนาแน่น การกระจายตัวของประชากร องค์ประกอบประชากรและการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่นภายในประเทศและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอความหมายของเมือง ความเป็นเมืองกับประชากรและการย้ายถิ่น ประชากรและการกำหนดเขตเมือง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประชากรและเมือง และประชากรกับการวางผังเมืองที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกิด นโยบายด้านผู้สูงอายุ และนโยบายด้านการย้ายถิ่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)304.6 ท133น 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)304.6 ท133น 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98044CHECK SHELVES


Protecting the Powerless, Curbing the Powerful

Protecting the Powerless, Curbing the Powerful

Compiles collection of essays presented at the international conference on human rights and peace in Southeast Asia 2016. Studies democracy and human rights, roadmaps or roadblocks to reconciling religious law and human rights with lessons from the ASEAN states, and Myanmar’s bifurcated government with human rights challenges under the NLD administration. Describes technology and human rights protection including migrant workers and the information gap, and benefits and design necessities of digital monitoring systems for the protection of human rights in ASEAN detention centers. Analyzes forced labour and human trafficking of migrant workers in Thailand’s fishing industry, measures seeking to remedy human rights abuses and to improve the effectiveness of the national human rights commission of Thailand Under the UN guiding principles on business and human rights, responsibility of business enterprises in Vietnam to protect the environment, and the right to clean water in Vietnam.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97816DUE 17-12-19
Central Library (5th Floor)323 P967 2018CHECK SHELVES
Political Science Library341.480959 P967CHECK SHELVES


East Asia Forum Quarterly Vol. 10 No. 4 (October-December 2018)

East Asia Forum Quarterly Vol. 10 No. 4 (October-December 2018)

Compiles articles on the economic, politics, and public in East Asia and the Pacific. Analyzes how financial risks could derail Asia’s growth. Deal with topics on the global safety and the Asian crisis, the global impact of trading system from Trump, the next crisis in Asia. Reviews foreign policy under Xi Jinping, and reinvigorating APEC for the post-2020 world. Suggests Asia for the next financial crisis, and lessons from Europe. Reviews bilateral currency swap lines with facility and risk, old policy tools and old risks in China.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97810CHECK SHELVES


บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน

บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน

นำเสนอแนวคิด นิยาม และความหมายของภาคประชาสังคม แผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ศึกษาบทบาทภาคประชาสังคมในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นรูปแบบการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม กรอบการประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประเด็นในการรณรงค์กับแผนงานภาคประชาสังคมและวัฒนธรรม และความท้าทายของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในอาเซียน นำเสนอกรณีศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไนฯ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สรุปบทบาทของภาคประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม กรอบกฎหมาย ประเด็นและเนื้อหาหลักในการทำงาน ความโปร่งใส แนวทางและยุทธศาสตร์ ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการดำเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงความท้าทายในอนาคต

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)96975CHECK SHELVES


การเตรียมความพร้อมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparation of Small and Medium Size Hotels and Resorts in Thailand in Time for AEC)

การเตรียมความพร้อมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparation of Small and Medium Size Hotels and Resorts in Thailand in Time for AEC)

นำเสนอการเตรียมความพร้อมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาแนวคิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎหมายระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน นโยบายการเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน นโยบายบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการประเมินความพร้อมของกิจการโดยวิเคราะห์ถึงศึกยภาพของกิจการเพื่อกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ และหาจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของการบริการ เพื่อให้สามารถปรับแผนการบริการหรือการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพร้อมต่อการแข่งขันในระดับอาเซียน และการวางแผนให้พัฒนาบุคลากรในด้านภาษาและทักษะการบริการอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97389CHECK SHELVES


Monumental Treasures: Singapore’s Heritage Icons

Monumental Treasures: Singapore’s Heritage Icons

Presents more than 70 of the country’s national monuments explored in Singapore over the past two decades. Illustrates stories and photos of Singapore’s monuments such as Former Command House, Cathedral of the Good Sheperd National Museum of Singapore, Istana Kampong Gelam and Sultan Mosque, Sri Mariamman Temple, Central Fire Station, Saint Andrew’s Cathedral, Civilian War Memorial, Former Ford Factory, Former Parliament House, Former Singapore Conference Hall and Trade Union House, and Thian Hock Keng Temple

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98015CHECK SHELVES


การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ

นำเสนอการจัดทำข้อมูลการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ ศึกษาความหมายของการกันเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หลักการและแนวทางการเก็บภาษี ประเภทของภาษี และข้อดีและข้อเสียของภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ แนะนำกรณีศึกษาประสบการณ์การจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กล่าวถึงนิยาม สถานการณ์การกำกับดูแล และข้อเท็จจริงของการกันเงินภาษีอากรและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในประเทศไทย ผลกระทบของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีผลต่อการคลังภาครัฐของประเทศไทยและต่อรายได้รัฐบาลสุทธิ รวมถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98028CHECK SHELVES


การดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร”

การดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร”

นำเสนอการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร” (บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ราชการ) และการนำมิติทางศาสนาสร้างสังคมคุณธรรม ศึกษาที่มาของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ กระบวนการขับเคลื่อน บทบาท และตัวชี้วัดความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร” และการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” ด้วยบันได 9 ขั้น รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง “บวร” ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 70 ชุมชน และความสำเร็จภายใต้วิถีพอเพียง วัฒนธรรมอันดีงาม และการมีส่วนร่วม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98010CHECK SHELVES


จิตกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

จิตกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

นำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พร้อมคำอธิบายเรื่องราว จำนวน 32 ผนัง ได้แก่ พระราชพิธีอภิเษกสมรส ประสูติพระพุทธเจ้า เทวทูตทั้ง 4 มหาภิเนษกรมณ์ มารผจญ ปฐมเทศนา พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธบิดาและพุทธมารดา พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร พระนางยโสธราและพระราหุลนิพพาน บิณฑบาตครั้งสุดท้าย พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ถวายพระเพลิง พระมหากัสสปะกราบพระยุคลบาท

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98007CHECK SHELVES


รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2561

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2561

รายงานผลคุณภาพชีวิตของคนไทยจากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองในปี 2561 นำเสนอข้อมูลทั่วไปของคนไทย ได้แก่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร อัตราเฉลี่ยจำนวนประชากรต่อครัวเรือน ช่วงอายุของประชากร และประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และศาสนา ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยตามเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน 5 หมวด คือหมวดสุขภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษา การมีงานทำและรายได้ และค่านิยม ให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการเก็บออมเงินครัวเรือน รวมถึงจำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาทต่อปี จำนวนคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท และระดับความสุขเฉลี่ยของคนไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306 ร451 2534CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2534CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2536CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2537CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2539CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2539CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2540CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2541CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2542CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2543CHECK SHELVES


การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาความมุ่งหมายและหลักการของการบริหารจัดการศึกษา ทรัพยากรสำหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และคุณภาพของการศึกษา เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และตั้งประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ทำการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้บริหารการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)344.07 ก522 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97837CHECK SHELVES


วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 [มกราคม – มิถุนายน 2561]

วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 [มกราคม – มิถุนายน 2561]

รวบรวมบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ในด้านสหวิชาการ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบริบท “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ” แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยห่วงโซ่สินค้าของผลไม้ภาคตะวันออก: ศึกษากรณีทุเรียน นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าด้านอาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97778CHECK SHELVES


แนวทางความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน  (Approach in ASEAN Cooperation on Countering narcotics Trade)

แนวทางความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน (Approach in ASEAN Cooperation on Countering narcotics Trade)

นำเสนอแนวทางความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย รวมถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มประเทศอาเซียน วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของประเทศไทยต่อความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน เปรียบเทียบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของการปราบปรามการค้ายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97930CHECK SHELVES


เศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงของชาติ (Grassroots Economy and National Security)

เศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงของชาติ (Grassroots Economy and National Security)

ศึกษาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยกับแนวคิดเรื่องความมั่นคงของชาติในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการกำหนดนโยบายและเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับต่างประเทศ รทบทวนทฤษฎี แนวคิด กระบวนการพิจารณาเศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ เจตนารมย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. และศึกษาแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้าน หรือเศรษฐกิจฐานรากในประเทศอินเดียของมหาตมะคานธี การจัดการแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากและระบบสหกรณ์ในประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้ข้อเสนอแนะการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงของชาติ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปรับใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงแห่งชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97929CHECK SHELVES


การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

ศึกษาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงในประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนม่าร์และเวียดนาม วิเคราะห์และถอดรหัสสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง การปรับตัวด้านการทำงาน ศึกษากรณีองค์กรที่ไปลงทุนรวมถึงพนักงานข้ามชาติที่ปฏิบัติภารกิจ ความรู้ด้านการปรับตัวในการอยู่อาศัยใช้ชีวิตประจำวัน ลักษณะนิสัยของประชากรแต่ละประเทศ ประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินและการดื่ม ภาษาและเงินตรา สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมทักษะการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Adjustment) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนไป (Pre-Departure Stage) ระยะไปปฏิบัติการ (During Assignment หรือ On-Site Stage) และระยะก่อนกลับ (Pre-Repatriation หรือ Return Stage) โดยมุ่งเป้าหมายไปที่นักปฏิบัติ (Practitioners) เช่นพนักงานข้ามชาติ นักธุรกิจในระดับต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97967CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)303.482 อ329ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.482 อ329ก 2561CHECK SHELVES


มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559

มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559

ศึกษาข้อมูลตลาดสื่อสารของประเทศไทยโดยจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2559 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ประกอบการรายสำคัญในอุตสาหกรรมตลาดสื่อสาร ประกอบด้วยข้อมูลตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ ตลาดเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โครงข่ายหลัก อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และข้อมูลตลาดบริการสื่อสาร ได้แก่ ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการสื่อสารข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลภาพรวมมูลค่าตลาดสื่อสารในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีการเติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 535,989 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าตลาดสื่อสารในปี พ.ศ. 2559 ว่ามูลค่าตลาดสื่อสารจะสามารถเติบโตขึ้นร้อยละ 11.5 หรือมีมูลค่า 597,584 ล้านบาท รวมทั้งเสนอปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร และแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97907CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97907CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97915CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97915CHECK SHELVES


เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม

เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม

ศึกษาประวัติศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่และระบบการดูแลสุขภาพในสังคมไทยและการเข้ามาของระบบการแพทย์ตะวันตกในยุคต้นรัตนโกสินทร์ อธิบายการกำเนิดของเชื้อโรค การค้นพบเชื้อโรคกับการเปลี่ยนแปลงความรู้การแพทย์ในตะวันตก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงในประวัติศาสตร์ไทย กล่าวถึงแนวคิดการสร้างรัฐเวชกรรมของรัฐไทยในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 รัฐเวชกรรมและเมืองโรงพยาบาล การขยายตัวของโรงพยาบาลในไทยและโครงการสาธารณะสุขมูลฐาน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ เช่น เรื่องการใช้กุศโลบาย “อนามัย” เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ เรื่องรากฐานการถือกำเนิดของการแพทย์แนวป้องกัน เรื่องการนำศีลธรรมแบบพุทธมาใช้ในการสร้าง “สังคมเวชกรรม”

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97959CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.9593 ท228ช 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.9593 ท228ช 2561CHECK SHELVES
Medicine LibraryWZ80.5.O6 ท228ช 2561CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram