การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ทางสำนักงานฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน จัดประชุม/ตอบรับการ เข้าร่วมประชุม ด้วย eventbrite และ mailchimp โดยได้เชิญวิทยากร นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา และผู้ช่วยวิทยากร นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์ และ นางสาวไข่มุกข์ พบถาวร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักงานวิทยทรัพยากร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน
การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน
การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน
การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารจัดงาน

updated by Kaimook Pobtawon

views 90