การใช้งานโปรแกรม Endnote เบื้องต้น

สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดอบรมหัวข้อ "การอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้งานโปรแกรม Endnote เบื้องต้น” สำหรับ นิสิตบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความความรู้จากวิทยากร ในการเขียนบรรณานุกรม ในรูปแบบ APA 6th ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการอ้างอิง รู้จักบรรณานุกรม และรู้จักส่วนประกอบของบรรณานุกรม รวมทั้งได้รับความรู้จากการใช้งานโปรแกรม EndNote x9 ในรูปแบบของ live demo เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้กับการทำวิทยานิพนธ์ เขียนบทความ หรือการทำงานต่อไปได้

สำหรับในครั้งต่อไปสำนักงานวิทยทรัพยากร จะจัดกิจกรรม Endnote Clinic เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Endnote ร่วมกับโปรแกรม iThesis ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร ผู้สนใจติดตามข่าวสารได้จาก https://www.facebook.com/curef หรือสมัครสมาชิก RSS Club ที่ http://goo.gl/forms/eY0FnBcQyn เพื่อไม่พลาดข่าวจากบริการ Research Support Services ค่ะ
ภาพกิจกรรม

การใช้งานโปรแกรม Endnote เบื้องต้น

updated by Sumal Chausaraku

views 73