หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่

เครือข่ายห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ (Newcomers) ประจำปี 2562 ให้แก่บุุคลากรห้องสมุดคณะและสถาบันต่างในจุฬาฯ ประกอบด้วย 3 หลักสูตรได้แก่ • หลักสูตร 1 : การสืบค้นฐานข้อมูล Single Search : EBSCO Discovery Service (EDS) การสืบค้น Worldwide Search : OCLC WorldCat@Discovery และบริการ Document Delivery (วันพุธที่15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.) หลักสูตร 2 : การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ SIERRA เบื้องต้น แนะนำฟังก์ชั่น Circulation เพื่อบริการยืมคืน และบริการนำส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาฯ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.) หลักสูตร 3 : แนะนำฟังก์ชั่น OPAC เพื่อค้นหาหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ (วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00–12.00 น.)

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่
หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่
หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่
หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่
หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่

updated by Sumal Chausaraku

views 63