Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  PR News


รายชื่อห้องสมุดที่มีบริการให้ยืมหนังสือช่วง COVID-19


  1. สำนักงานวิทยทรัพยากร
  2. ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ (ให้บริการเฉพาะนิสิตและอาจารย์คณะรัฐศาตร์)
  3. ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
  4. หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  5. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ (รับคำขอยืมวันจันทร์ – พฤหัสบดี นัดมารับหนังสือด้วยตนเอง / ส่งไปรษณีย์ ในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น)