Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Getting Started   /  Membership

Membership

สมาชิกบุคคลภายนอกสำนักงานวิทยทรัพยากร

ประเภทและอัตราค่าบำรุงของสมาชิกบุคคลภายนอก

 • สมาชิกรายวัน (ใช้บริการได้ 1 วันทำการ)
  สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการของห้องสมุดเป็นรายวัน มีข้อปฏิบัติดังนี้
  • ซื้อคูปอง (คนละ 20 บาท) เพื่อเข้าใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติ
  • ใช้บริการที่สำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลางและสาขาจามจุรี10
 • สมาชิกรายปี
  เวลารับสมัครสมาชิกรายปี
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
  • สมาชิกรายปีประเภท ก. ยืมสิ่งพิมพ์ได้ (อายุสมาชิก 1 ปีนับจากวันที่สมัคร)
   สิทธิสมาชิก
   • ยืมสิ่งพิมพ์ของสำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลาง สาขาจามจุรี10 ได้จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลา 2 สัปดาห์
   • ใช้บริการที่สำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลาง สาขาจามจุรี10 และศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 (ยกเว้นบริการที่จัดไว้ให้เฉพาะประชาคมจุฬาฯ)
   อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปีและค่าประกันความเสียหาย (ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561)
   อัตราค่าบำรุงรายปีและค่าประกันความเสียหาย
   สถานภาพผู้สมัครคำบำรุงรายปี (บาท)ค่าประกันความเสียหาย (บาท)เอกสารในการสมัคร
   บุคลากรเกษียณอายุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2001,200
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5001,500
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา Transcript หรือสำเนาบัตรสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นิสิต นักศึกษาของสถาบันอื่น1,0002,000
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาบัตรนักเรียน (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือ สำเนาบัตรนักศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ)
   บุคคลทั่วไป1,5002,500สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)

   * สำหรับค่าประกันความเสียหาย ชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก และจะได้รับคืนเต็มจำนวนในกรณีที่มิได้ทำความเสียหายหรือสูญหายแก่หนังสือ สิ่งพิมพ์ และวัสดุการศึกษาของสำนักงานฯ เมื่อสมาชิกลาออกจากสมาชิกภาพ

   การขอคืนค่าประกันความเสียหาย

   หลังจากหมดอายุสมาชิกแล้ว หากประสงค์ที่จะขอค่าประกันคืน มี 2 ช่องทาง ดังนี้
   1. โอนเงินค่าประกันเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ณ วันที่ประทับตราในใบเสร็จค่าประกัน
    • แจ้งความประสงค์และระบุเลขที่บัญชีธนาคารไว้ในใบสมัครสมาชิก
    • ส่งสำเนาหน้าบัญชีมาทาง Email เมื่อได้รับการแจ้งเตือนเรื่องอายุสมาชิกจากสำนักงานวิทยทรัพยากร (หากไม่ใช่บัญชีของธนาคารกรุงเทพ สาขาในกรุงเทพมหานคร มีค่าธรรมเนียมในการโอนคืน)
    • มีระยะเวลาในการดำเนินการ (ประมาณ 20 วัน) หลังจากได้รับสำเนาหน้าบัญชี
   2. รับคืนค่าประกันด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังครบกำหนดสมาชิก ดังนี้
    • ติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอคืนค่าประกันหนังสือ พร้อมทั้งคืนบัตรประจำตัวสมาชิก และใบเสร็จค่าประกันความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ (หากใบเสร็จค่าประกันสูญหายมีหลักฐานเพิ่มเติม คือ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ)
    • เมื่อตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบว่าไม่มีหนี้สินค้างในระบบเแล้ว จะได้รับค่าประกันคืนทันที
  • สมาชิกรายปี ประเภท ข. ยืมสิ่งพิมพ์ไม่ได้ (อายุสมาชิก 1 ปีนับจากวันที่สมัคร)
   สิทธิสมาชิก
   • ใช้บริการ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากรทั้งหอสมุดกลาง สาขาจามจุรี 10 และ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 (ยกเว้นบริการที่จัดไว้ให้เฉพาะประชาคมจุฬา)
   อัตราค่าสมาชิกรายปี (ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561)
   สถานภาพผู้สมัครค่าสมาชิกรายปี(บาท)เอกสารในการสมัคร
   บุคลากรเกษียณอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย200
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย500
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา Transcript หรือสำเนาบัตรสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่น1,000
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาบัตรนักเรียน(ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือสำเนาบัตรนักศึกษา(ที่ยังไม่หมดอายุ)
   บุคคลทั่วไป1,500สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram