Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Career   /  Job Detail


สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา

1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท สังกัดฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
Downloads
2. ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
Downloads
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P8 วุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
Downloads
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02 218 - 2905 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ ( 08.00-17.00 น.)