Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นครูดนตรีไทยของครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ
Author เสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์
Imprint 2559
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55432
Descript-

SUMMARY

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นครูดนตรีไทยของครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ วิธีการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์สำหรับครูสำราญ เกิดผล กลุ่มเครือญาติ และกลุ่มลูกศิษย์ใกล้ชิด ในส่วนของแบบสอบถามนั้นใช้สำหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มเครือญาติ และกลุ่มลูกศิษย์ใกล้ชิด ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการศึกษางานเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความ สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และนำเสนอผลการวิจัยเป็นความเรียง ผลการวิจัย พบว่า อัตลักษณ์ความเป็นครูดนตรีไทยของครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1)ด้านบุคลิกภาพ ท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ดูแลสุขภาพกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย และชอบใช้คำพูดเปรียบเปรยสอดแทรกในการอบรมสั่งสอนศิษย์อยู่เสมอ เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ เป็นผู้เคร่งครัดในเรื่องวินัยการตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและไม่ก้าวก่ายผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่นแม้จะมีคุณวุฒิ หรืออาวุโสน้อยกว่า มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถประเมินตนเองและยอมรับความจริงได้ มีความมานะอดทนและอุตสาหะพากเพียร ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และมีความเป็นผู้นำ 2)ด้านคุณธรรม ท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคน ทุกองค์กรที่ร่วมงาน ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ที่ยึดถือในเรื่องของการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังอามิสสินจ้างใดๆ ใช้หลักของพรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมหลักในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น และยึดถือหลักของไตรสิกขาเป็นคุณธรรมในการดำรงตน 3)ด้านการสอน ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องที่จะสอน และมีความแตกฉานในองค์ความรู้ทางดนตรีไทยรอบด้าน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อวางแผนและวางเป้าหมายในการเรียนดนตรีไทยให้มีความเหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ยึดหลักการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นดนตรีควบคู่ไปกับความเก่งดนตรี และมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
The objective of this study is to analyze Thai classical music teacher’s identity of Kru Samran Kerdphol, national artist. This study was conducted using the qualitative research method. The data were collected through a documentary research, followed by in-depth interviews. Data was analyzed, interpreted, then summarized through the inductive method. The research findings were presented in the form of essay and tables. It was found that there are three major aspects of Kru Samran Kerdphol’s Thai music teaching. The first aspect was personality. Kru Samran Kerdphol has placed great importance on proper attire to suit the occasion, teaching his students through metaphor, listening to others, being strict and punctual, performing his duty up to his best, being respect and honor others whether they are older or younger, being humble, always monitoring, reflecting himself and accepting the truth, modeling life long lerning and good leadership characteristic. The second aspect was morality. It includes being grateful for the royal institution as well as for all the organizations he has worked with, being a true giver without expecting things in return. The third aspect was music teaching. Kru Samran Kerdphol has focused on having true knowledge about what he teaches, analyzing his learners in order to plan and set goals for each individual learner, and holding on to the teaching principle that promotes learners to have musical skills, musicianship and also cultivation of the morality. Authentic Assessment was used implemented throughout the learning process
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram