Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจโรงเรียนสอนพากย์เสียง Bangkok Voice Acting Academy / นิธิศ ธรรมารมณ = Business Plan for Bangkok Voice Acting Academy School
AuthorNithit Thanmarom
Imprint 2559
Descript ก-ฏ : 125 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำแผนธูรกิจ โรงเรียนสอนความสามารถพิเศษเรื่องการพากย์เสียงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน โดยผู้ศึกษามีการใช้ข้อมูลระดับทุติยภูมิ และการเก็บ ข้อมูลระดับปฐมภูมิโดยการทำวิจัยผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และนำมา วิเคราะห์เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและกลุ่ม บุคคลทั่วไป ตัวธุรกิจได้จัดทำคอร์ส “คอร์สสนุกสนานกับอนิเมชั่น” และ “คอร์สทักษะการใช้เสียงสู่มือ อาชีพ” ซึ่งมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามลำดับ ซึ่งทำให้เห็นถึงโอกาสใน การลงทุน อีกทั้งยังมีคู่แข่งน้อยราย อีกทั้งยังจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอนได้ไม่ยาก
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการดำเนินงาน ตัวธุรกิจมีแผนที่จะดำเนินการที่อาคาร วรรณสรณ์ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย มีแผนการรองรับ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตารางและเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อ กลุ่มเป้าหมาย
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินพบว่า โครงการต้องการเงินลงทุนจำนวน 1.25 ล้านบาท เมื่อครบอายุโครงการ 5 ปี จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 202 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ประมาณ 2.81 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุน 0.54 ปี จากการศึกษาแผนธุรกิจโรงเรียนสอนพากย์เสียงทั้ง 3 ด้าน จึงสรุปได้ว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
The purpose of this special project is to conduct a business plan for Bangkok voice acting academy and to study the factors that affect this business by analyzing all related factors. The research result is applied as guidelines for business strategies for Bangkok voice acting academy. This will be used in both secondary and primary data by collecting some interview to bring their result making the proper business plan and efficiency strategies.
The marketing feasibility found that the investment in this project which target group are child and adult and business create the WFun with animation” and “Voice acting to be professional” course that properly suit for and these is promising because the market has few competitors, and has no difficulties to supply tools and equipment.
The operation feasibility found that there is a high opportunity to do business because of solid plan to support target customers through the operational efficiency which support customer in offline and online, personnel management, and well organized school timetable.
The financial feasibility found that this project requires an initial investment of 1.25 million baht. At the end of 5th year operation, Net Present Value of free cash flow 2.81 million baht, Internal Rate of Return of 202 percent, and Discounted Payback Period of 0.54 year are expected to be generated.
Regarding to the result of study in three aspects as mentioned above, this project is worth for investment


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58815388LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram