Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ ธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารสุนัขและแมว / ธนัชฌนันท์ พิพัฒน์จามีกร=Data Warehouse and Decision Support System for Dog and Cat Food Distribution Business
AuthorThanatchanan Phiphatchamikon
Imprint 2558
Descript ก-ฐ ; 92 หน้า, ตาราง

SUMMARY

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพครอบครัวในสังคมไทยได้มีการปรับเปลี่ยนจากลักษณะครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความกดดันและความตึงเครียด ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่อยู่คนเดียวมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลี้ยงสัตว์ เนื่องด้วยสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดให้น้อยลงได้ ซึ่งคนที่เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันจะดูแลเอาใจใส่เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว และเริ่มเลือกสรรอาหารที่มีคุณภาพดี มีสารอาหารที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของตน ด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงของทางบริษัทที่นำมาเป็นกรณีศึกษา เป็นอาหารที่มีสารอาหารที่ดีสำหรับสุนัขและแมว จึงทำให้คนเข้ามาเลือกซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีอัตราเติบโตที่ดีมาก และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบริษัทก็ได้ขยายจำนวนฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังประสบปัญหาในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน และสนับสนุนการตัดสินใจในอนาคต
โครงการ "คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารสุนัขและแมว" พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการบริหารงานที่ดีและทันเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบวิเคราะห์การขายและกำไรขั้นต้น (2) ระบบวิเคราะห์การตลาด (3) ระบบวิเคราะห์ลูกหนี้การค้า (4) ระบบวิเคราะห์การจัดส่งสินค้า และ (5) ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศนี้พัฒนาขึ้นบนระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 และนำซอฟต์แวร์ Tableau V.9.2 มาใช้ในการพัฒนาระบบออกรายงาน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดอาหารสุนัขและแมวต่อไป
Due to the current state of families in Thailand that have been changed from big families to small families. In additional, the lifestyle has experienced with stress and tension. The attitude of the new generation has changed to be more single. These factors result, in most people turn their attentions to pets since pets can help ease loneliness and reduce stress. They treat their pets as a family member. They select the good quality food and good nutrition for their pets. As the case study company distributes a heath nutrition food with premium quality for dogs and cats, its products were chosen for their pets. During the last 2 or 3 years, the company has growth in a very good rate and has more customers. However, the company still experienced problem in management of data used to analyze the current business situation and support decisions in the future.
The Project “Data Warehouse and Decision Support System for Dogs and Cats Food Distributions Business” was developed in response to information needed by management to support their decision making. The project is composed of 5 systems: (1) Sales and Gross Profit Analysis System, (2) Marketing Analysis System, (3) Account Receivable Analysis System, (4) Goods Delivery Analysis System, and (5) Inventory Analysis System. All systems were developed by using Microsoft SQL Server 2012 database management system and Tableau V.9.2 BI tool. This system allows management in making strategy and decisions more correctly, timely, and efficiency to become one of the leaders in the dogs and cats food distributions business.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project56822820LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram