Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต / กุลกัญญา รัตนพันธุ์ = Development of Quality management system for manufacturing industry
Author Kullakanya Rattanapan
Imprint 2547
Descript ก-ฑ, 229 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจในส่วนของการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาต่อเป็นระบบสารสนเทส พร้อมทั้งออกแบบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนงานและระบบสารสนเทศในส่วนของการจัดการคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และการทดสอบการใช้งานระบบ กระบวนงานที่ออกแบบครอบคลุมตั้งแต่การรับเอกสารแจ้งความต้องการตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายที่ต้องการ ออกเอกสารสั่งงานการตรวจสอบคุณภาพ การเบิก/คืนวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปเพื่อมาทำการตรวจสอบคุณภาพ แสดงแผนภูมิควบคุมและแผนภาพพาเรโต ออกเอกสารรายงานผลการสุ่มตัวอย่าง ออกเอกสารรายงาสถานะของลอตชิ้นงานและเอกสารแจ้งเตือนฝ่ายผลิต รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลการทำงาน และจัดทำเป็นรายงานสำหรับผู้บริหาร โดยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกระบวนงานที่ออกแบบไว้ ประกอบด้วย ส่วนบันทึกค่าเริ่มต้นการทำงาน ส่วนการปฏิบัติงาน และส่วนของการออกเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการทดสอบการใช้งาน พบว่า ระบบสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการได้จริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยช่วยลดประเภทของเอกสารและขั้นตอนในการทำงานสำหรับชิ้นงานแต่ละประเภท ลดจำนวนเอกสารที่อเกิดขึ้นในระบบการทำงาน เนื่องจากสามารถเรียนดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ทันที รวมทั้งสามารถช่วยเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการออกเอกสารการทำงานและออกรายงานสำหรับผู้บริหาร
The objective of this research is to develop a business process for manufacturing industry in quality management module, and continuously develop into information system. In addition, this research also contains software which is developed for supporting business process and information system that have been designed. The development of quality management system chose the System Development Life Cycle methodology, which starting with system planning, system analysis, system design and ending with system implementation. From the testing implementation in pilot site, this quality management system can work well in the real situation and it can improve business operations performance as well. It can reduce type and number of reports and procedure of operations, because it can show rapidly data, Moreover it can collect data for create report and management report.


อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต -- การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การออกแบบระบบ Manufacturing industries Manufacturing industries -- Information resources management Management information systems

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis472111CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram