Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleทางแห่งตน : สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่
Author วิจักขณ์ พานิช เรียบเรียงจากข้อเขียนและการบรรยายของ เรจินัลต์ เรย์
Imprint กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่
Descript 188 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

หนังสือเรื่อง "บนเส้นทางแห่งการฝึกตน : สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่" เล่มนี้ ย่อมเป็นประจักษ์พยานยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า วิถีแห่งพุทธธรรมนั้นเป็นสากล ไปพ้นพรหมแดนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนชาติ หากจะธำรงคงอยู่ได้จำต้องประยุกต์รูปแบบให้ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมอันล้ำค่า อย่างมีโยนิโสมนสิการ ไม่ว่าบุคคลนั้นๆ จะสมาทานนับถือศาสนาใดหรือไม่ก็ตาม หากรากฐานสำคัญอันพึงตระหนักก็คือ จะต้องมีความเข้าใจระหว่างกัน ดังท่านอาจารย์พุทธทาสเคยฝากเป็นปณิธานไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เพื่อยังความร่วมมือระหว่างศาสนาให้ปรากฏ แลด้วยการฝึกหัดภาวนาปฏิบัติขัดเกลาตนของแต่ละบุคคลนั้น ย่อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้โลกสมัยใหม่ดำเนินไปสู่สันติวิถีได้ในที่สุด


CONTENT

ต้นน้ำ : หลายสิ่งดูจะชัดเจนขึ้นยามเมื่อคุณจนมุม - บทสัมภาษณ์ เซอเกียม ตรุงปะ รินโปเช -- ความยุ่งคือความขี้เกียจ -- นิยามธรรม -- พลังแห่งการอยู่วิเวก -- จิตวิญญาณโยคี -- นักรบแห่งพุทธะ -- บนเส้นทางการภาวนา -- สัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย -- เวียนว่ายอยู่ในหัว -- เผาปิฎกไตรเป็นเชื้อไฟแห่งปัญญา -- เล่นกับไฟ -- ธารธรรมสามสาย -- ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตทุกขณะ -- รินไหล : สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่ - บทสัมภาษณ์ วิจักขณ์ พานิช


ตรุงปะ เซอเกียม ค.ศ.1939- ธรรมะ การปฏิบัติธรรม การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3444 ร766บ 2556CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3444 ร766บ 2556CHECK SHELVES
Arts LibraryBQ7634 ร256บ 2556CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram