Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป
Author ไพโรจน์ วายุภาพ
Imprint กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 701 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ศาล -- เขตอำนาจศาล -- คัดค้านผู้พิพากษา -- อำนาจและหน้าที่ศาล -- การนั่งพิจารณา -- รายงานและสำนวนความ -- คู่ความ -- การเป็นคู่ความ -- ความสามารถของคู่ความ -- ร้องสอด -- คู่ความร่วม -- ผู้แทนในคดี -- ทนายความ -- ผู้รับมอบฉันทะ -- การสอบสวนถึงอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทนนิติบุคคล -- การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- การยื่นคำคู่ความหรือเอกสารต่อศาล -- การถือว่าได้มีการยื่นหรือส่งภายใน กำหนด -- การส่งคำคู่ความหรือเอกสารในต่างประเทศ -- คำพิพากษาและคำสั่ง -- การประณีประนอมยอมความ -- การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- หลักเกณฑ์การวินิจฉัยชี้ขาดคดี -- การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ -- ผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- คำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกัน -- คดีถึง ที่สุด -- ฟ้องซ้ำ -- ค่าฤชาธรรมเนียม -- การกำหนดค่าฤชาธรรมเนียม -- การชำระค่าฤชาธรรมเนียม -- วิธีชำระค่า ธรรมเนียมศาล -- การคืนค่าขึ้นศาล -- การวางเงินค่าใช้จ่าย -- การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม -- คำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม -- การอุธรณ์ฎีกาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม -- การบังคับคดีในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ค้างชำระ -- การขอให้รับผิดในค่า ฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี


กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความแพ่ง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 700 พ993ค 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 700 พ993ค 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram