Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorปริณดา จงวโรทัย
Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับนิตยสารบี / ปริณดา จงวโรทัย=Strategic plan for BE Magazine /Parinda Jongwarotai
Imprint 2555
Descript ก-ฑ: 225 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

การศึกษาโครงการพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับนิตยสารบี ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อสังคมเล่มแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ผู้ศึกษามีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ อันได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของนิตยสารบี และการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจนิตยสารในประเทศไทย รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จำกัด บริษัทผู้ผลิตนิตยสารบี ซึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะ “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันธุรกิจประเภทสื่อสิ่งพิมพ์อย่างนิตยสารได้กลายสภาพเป็นธุรกิจตะวันตกดิน (Sunset Business) ประกอบกับองค์ความรู้และองค์กรที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ต่อสังคมไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้ศึกษาได้จัดทำเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนิตยสารบีนั้น ประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ กลยุทธ์ด้านการตลาด, การดำเนินงาน, การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารการเงิน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การเพิ่มผลกำไรสุทธิของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ทั้งการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและส่งเสริมการออมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นเวนเดอร์ของนิตยสารบี นอกจากนี้ยังได้กำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ระดับองค์กรและเสนอแผนที่กลยุทธ์ เพื่อเป็นตัวผลักดันให้บุคลากรขององค์กรร่วมกันปฏิบัติงานและนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่จะช่วยให้นิตยสารบีมีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
The objective of this special project are specifying an appropriate business strategic plan and identifying key performance indicators for BE Magazine, the first social magazine in Thailand. In the order to design this plan, primary and secondary data which are documents, involved researches, information sources on the internet, interview executive and employees of BE Magazine including customer survey by questionnaires were collected. The key factors to perform the magazine business in Thailand along with analyzed the internal factors of Chill Chill Capital Co.,Ltd, the producer of BE Magazine, run as Social Enterprise. At the presence the publication business is transforming into Sunset Business without knowledge and less support since Social Enterprise is very new business idea. Hence, the business strategic plan for increasing competitive competency was needed. The business strategic plan for BE Magazine that presented consist of 4 dimensions; Marketing Strategies, Operations Management Strategies, Human Resource Management Strategies and Financial Strategies. In order to increase net profits parallel with develop quality of life for disadvantage persons by decreasing expenses, raising income, and promoting saving for the above-mentioned persons who are the venders of BE Magazine. Moreover, the Key Performance Indicator (KPI) in the organization level and Strategy Map which drive organization personnel work and lead the organization to have sustainable business competition were suggested.


นิตยสาร -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818290LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram