Authorวิชัย ตันศิริ
Titleอุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / วิชัย ตันศิริ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 372 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา -- ทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย -- แนวคิดทางการศึกษาในปัจจุบัน -- กำเนิดการศึกษาแผนใหม่ในสังคมไทย -- การกำหนดนโนบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา -- ระบบโรงเรียนและการศึกษาพื้นฐาน -- อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย -- การพัฒนาหลักสูตร -- การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต -- การบริหารการศึกษา : ทฤษฎีการบริหารปริทรรศน์ ; องค์ประกอบของระบบการบริหาร ; การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา -- บทสรุป-อุดมการณ์ทางการศึกษา


การศึกษา -- ปรัชญา การศึกษา educational sciences

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library370.1 ว541อCHECK SHELVES
Education Library370.1 ว541อCHECK SHELVES
Education Library370.1 ว541อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.1 ว541อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.1 ว541อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.1 ว541อCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 72043CHECK SHELVES
Center of Learning Network for the Region Library370.1 ว541อCHECK SHELVES