Titleพระราชดำรัส พระราชทางแก่ผู้พิพากษาศาลฏีกา เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 (ฉบับไม่เป็นทางการ)
Imprint กรุงเทพฯ : เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2549
Descript-

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร xxxLIB USE ONLY
Political Science Libraryจุลสาร xxxLIB USE ONLY
Political Science Libraryจุลสาร xxxLIB USE ONLY