Authorสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
Titleมาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย: สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, พยงค์ศรี ขันธิกุล
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descript 104 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

โครงสร้างของปัญหาและสถานการณ์ทั่วไปของการค้ามนุษย์ -- แนวคิดตามอนุสัญญาและพิธสารฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก -- กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก -- กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก


อาชญากรรมข้ามชาติ -- ไทย ขบวนการอาชญากรรม -- ไทย การป้องกันอาชญากรรม -- ไทย การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี อาชญากรรมทางเพศ

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library364.4 ก514LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)364.409593 ก493 ล.15CHECK SHELVES