Titleเส้นทางสู่ความสำเร็จ : การผลิตปาล์มน้ำมัน / บรรณาธิการ : ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
Imprint สงขลา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript-

CONTENT

ภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ -- พันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการอนุบาลต้นกล้าปาล์มน้ำมัน / ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ -- การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน / ธีระพงศ์ จันทรนิยม -- การจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน / ชัยรัตน์ นิลนนท์ -- การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ / ชัยรัตน์ นิลนนท์ -- การเก็บและเตรียมตัวอย่างใบส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ / ประกิจ ทองคำ -- การแปลควาหมายผลวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน / ชัยรัตน์ นิลนนท์ -- การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับปาล์มน้ำมัน / สมเกียรติ สีสนอง


ปาล์มน้ำมัน -- การผลิต อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)633.851 ส898 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)633.851 ส898 2548CHECK SHELVES