Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการ / อโนชา จิตรปฏิมา = Development of a software for project management
Author Anocha Jitpatima
Imprint 2538
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34754
Descript [11], 114 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้รับผิดชอบ สามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตั้งราคาเพื่อเสนอราคาเสนอโครงการใหม่ๆ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลของโครงการที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามแรงงานที่ใช้ไป ส่วนผู้ร่วมงานในการพัฒนาระบบงานนั้นก็สามารถติดตามดูแลงานที่รับผิดชอบในโครงการ ซึ่งอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งโครงการในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาระบบงาน และเป็นเครื่องมือควบคุมค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้มักประสบปัญหาอยู่เสมอ การออกแบบซอฟต์แวร์นี้ มุ่งเน้นการใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน และไม่สร้างความลำบากให้กับผู้ใช้ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในการบันทึกเวลาที่ใช้ไปในงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันอย่างถูกต้อง ส่วนขั้นตอนการออกแบบได้ทำการศึกษาการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทผู้ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้จัดทำระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ทำการวิจัยได้เลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไมโครซอฟต์แวร์แอกเซส ซึ่งมีเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้งานโดยทั่วไป ผลจากการทดสอบของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้โดยสะดวกและมีจอภาพส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมีระบบควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลด้วยระดับความสามารถต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลในแต่ละโครงการ ในส่วนงานเอกสารที่ได้จากระบบ สามารถนำไปใช้พิจารณาการวางตำแหน่งบุคคลลงในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น อีกทั้งเป็นแนวทางในการติดตามความเป็นไปของโครงการ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์หากมีปัจจัยนอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้า
The objective of this thesis is to develop a software for project management, especially for computer software development business. The software can measure the progress of each project and use as a tool to price new projects by analysis from previous projects such as the difference between the sales price and the actual expense. And also people who are in charge in each project can closely take care all their projects to prevent the delay that may happen and to control all expense not to over the budget which is the main problem to this kind of business owner. The design of the software emphasizes on ease of use, not so complexity to get the cooperation of staff in each project to fill out their time schedules correctly. The steps to design are to study and analyse information from a small computer hardware and software support company. Microsoft Access has been used as a tool to develop the software which is running under Window operating system that is systemwide to most users. The software lets a user easily search and maintain data and includes a security system to provide data access with different levels due to user authorities in each project. The output document can be used to consider in assigning staff in each project to correspond to the reasonable expense and can be used as a guideline to follow the progress of the project and probably can solve on time unexpected problems that may happen and delay the project.


การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram