Titleรายงานสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการคลังของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2513 / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Imprint [พระนคร] : สำนักงาน, 2514
Descript 50 หน้า

ไทย -- เศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)339.3593 ศ57รLIB USE ONLY