Authorทวี หมื่นนิกร
Titleหลักลัทธิมาร์กซ์เลนิน / ทวี หมื่นนิกร
Imprint กรุงเทพฯ : ชาวบ้าน, 2519-
Descript เล่ม

CONTENT

เล่ม 1: โลกทัศน์ปรัชญาสสารธรรม -- เล่ม 2: สสารธรรมสำนึกประวัติศาสตร์ -- เล่ม 3: เศรษฐศาสตร์การเมืองกระฎุมพี


สังคมนิยม ทุนนิยม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)335.43 ท173หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)335.43 ท173หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)335.43 ท173หCHECK SHELVES
Political Science Library335.43 ทหCHECK SHELVES
Political Science Library335.43 ทหCHECK SHELVES
Political Science Library335.43 ทหCHECK SHELVES