Authorการประชุมสัมมนาแผนแม่บทการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค และ การสุขาภิบาลในชนบท (2528 : พัทยา, ชลบุรี)
Titleรายงานการประชุมสัมมนาแผนแม่บทการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคและการสุขาภิบาลในชนบท 30-31 สิงหาคม 2528
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒ4าแห่งเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2528
Descript 61 แผ่น ; 28 ซม

การพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำ สุขาภิบาล -- ไทย การใช้น้ำ -- ไทย คุณภาพน้ำ -- ไทย อนามัยชนบท -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91215 ก485รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91215 ก485รCHECK SHELVES