Authorอำนาจ สุริยาศศิน
Titleธุรกิจและการขาย / โดย อำนาจ สุริยาศศิน (และ) สุจิตร ยุกตะเวทย์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, [2520]
Descript 182 หน้า : ภาพประกอบ

ธุรกิจ ธนาคารและการธนาคาร การค้า การเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332 อ215ธCHECK SHELVES
Chula Business School Library658.8 อ215ธCHECK SHELVES
Chula Business School Library658.8 อ215ธCHECK SHELVES