Titleรายงานผลการจัดหางานของรัฐ / กองการจัดหางาน
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
Descript เล่ม ; 30 ซม

การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) ตลาดแรงงาน -- ไทย การเคลื่อนย้ายแรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.12 มท1102ร 2527-28CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.12 มท1102ร 2527-28CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.12 มท1102ร 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)311.12 มท1102ร 2525CHECK SHELVES