Authorสิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร
Titleต้นกำเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ. 2398 - 2453) / สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร
Imprint กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2523
Descript 179 หน้า

ทุนนิยม ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2325 - 2453

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.122 ส732ตCHECK SHELVES
Political Science Library330.122 ส732ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackHB501 ส237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackHB501 ส237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackHB501 ส237ตCHECK SHELVES
Arts Library : StackHB501 ส237ตCHECK SHELVES