Titleรายงานการศึกษาทัศนคติของเยาวชนในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2518
Descript 99 หน้า

โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาชุมชน ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.263 ก27รศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)309.263 ก27รศCHECK SHELVES