Titleประชากรที่มีคุณภาพคือความหวังเพื่อความอยู่รอดของเรา
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการประชากรศึกษาในการพัฒนาการเกษตรและชนบท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 191 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ประชากรศึกษา -- คู่มือ เกษตรกรรม -- ไทย การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.2 ป231CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.2 ป231CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.2 ป231CHECK SHELVES
Population Information Centerม.51/ปLIB USE ONLY
Population Information Centerม.51/ปLIB USE ONLY
Population Information Centerม.51/ปLIB USE ONLY