Titleนิบาตชาดก เล่ม 12 เตรสนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2469
Descript [8], 165 หน้า ; 24 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 12 เตรสนิบาตนี้ ประกอบด้วยชาดก 10 เรื่อง ได้แก่ : อัมพชาดก -- ผันทนชาดก -- ชวนหังสชาดก -- จุลลนารทกัสสปชาดก -- ทูตชาดก -- กาลิงคชาดก -- อกิตติชาดก -- ตักการิยชาดก -- รุรุชาดก -- สรภชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


หนังสืออนุสรณ์งานศพ ชาดก นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.12.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1219 ล.12 2469LIB USE ONLY