Titleการค้าปอและผลิตภัณฑ์ปอของไทยในตลาดโลก / กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2522
Descript 62 หน้า

ปอ -- วิจัย ปอ -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 382.41353 ก58กLIB USE ONLY