Titleสถิติแสดงสถานะการค้ารายปีระหว่างประเทศไทย กับประเทศในทวีแอฟริกา พ.ศ. 2463-2521 / กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2522
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

การค้าระหว่างประเทศ สินค้าเข้าและสินค้าออก -- สถิติ ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- แอฟริกา แอฟริกา -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)382.0959306 ศ57สLIB USE ONLY