Authorสุมนา อยู่โพธิ์
Titleตลาดบริการ / สุมนา อยู่โพธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525
Descript ก-ง, 331 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อุตสาหกรรมบริการ การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)381.45363 ส46ตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)381.45363 ส46ตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)381.45363 ส46ตCHECK SHELVES
Communication Arts Library363 ส46ตCHECK SHELVES
Chula Business School Library658.809 ส46ตCHECK SHELVES
Chula Business School Library658.809 ส46ตCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)658.809 ส841ตCHECK SHELVES