Titleการประถมศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย / กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2526]
Descript 173 หน้า : แผนภูมิ

SUBJECT

  1. การศึกษาขั้นประถม
  2. การศึกษาสงเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.1 ค122กCHECK SHELVES