Titleการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของครูในจังหวัดภาคใต้ ที่ถูกทำร้ายโดย ขจก. และรายงานประกอบการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของปัญหาที่มีผลต่อสวัสดิภาพของครูในสามจังหวัดภาคใต้
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525
Descript 32 หน้า

ครู -- ไทย (ภาคใต้) ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.104 ก522CHECK SHELVES
Education Library371.104 กศ27CHECK SHELVES