Titleรายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / กองประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
Descript 219 หน้า

การศึกษาทางอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหลักสูตร -- การประเมิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.113 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.113 ค1411รCHECK SHELVES