Titleประชุมบทลำนำ เล่ม 1 เห่กล่อมพระบรรทม
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469
Descript ฆ, 48 หน้า

SUMMARY

กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ตอนต้นหนังสือว่า "บทเห่กล่อมที่พิมพ์นี้เป็นสำนวนสุนทรภู่แต่งเป็นพื้น สำหรับข้าหลวงร้องเห่พระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์ เวลาไกวพระอู่ให้บรรทม เข้าใจว่าแต่งในรัชกาลที่ 2 ต่อมาในรัชกาลที่ 3 มีเจ้านายหลายพระองค์ ก็ได้ทรงแต่งบทเห่ขึ้นอีก จึงไม่กล้ายืนยันว่า บทไหนบ้างที่เปนของผู้อื่นแต่ง บทเห่เหล่านี้ข้าหลวงท่องจำกันต่อ ๆ มา ไม่ปรากฎว่าใครเคยจดรวบรวมไว้ ฉะนั้นบทเห่จึงไม่ครบบริบูรณ์ทุกบททุกบทที่แต่งกันไว้แต่ก่อน"


เพลงกล่อมเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 895.911 บก14 2469LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1266 2469LIB USE ONLY