Authorนรินทร์ธิเบศร์ (อิน), นาย
Titleโคลงนิราศนรินทร์ : แบบสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์ / ของ นายนรินทร์ธิเบศร์ (ทองอิน)
Imprint พระนคร : กรมศึกษาธิการ, ร.ศ. 129 [2453]
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=cl53_0207
Descript ก-ข, 37 หน้า

SUMMARY

หนังสือเล่มนี้ กรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้นใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบ สำรับหนึ่งมีหลายเรื่อง ล้วนแต่เป็นหนังสือที่ร้อยกรองด้วยถ้อยคำไพเราะ มีโวหารและวิธีประพันธ์แปลก ๆ ทั้งได้รับการตรวจอักษรและวรรคตอนอย่างกวดขันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในหนังสือมีข้อความว่า “ห้ามมิให้นักเรียนทั้งหลายใช้หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมิได้พิมพ์ด้วยคำสั่งของกรมศึกษาธิการ อันกรมศึกษาธิการไม่ได้รับรองว่าถูกต้องนั้นเป็นฉบับเรียนเป็นอันขาด” ปรากฏอยู่ด้วย


นิราศ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS