บทบาทของจีนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของไทย

บทบาทของจีนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของไทย

ศึกษาหลักการกำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทย แนวคิดและหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีโลกาภิวัฒน์ (Globalization Theory) วิเคราะห์บทบาทของจีนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน และผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของไทย นำเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลของไทยที่เกิดจากผลกระทบของจีน วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ในภูมิภาคอาเซียน และศึกษาเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101054CHECK SHELVES

Buddhist Revitalization and Chinese Religions in Malaysia

Buddhist Revitalization and Chinese Religions in Malaysia

Tells the story of how a minority community comes to grip with the puzzling drama of modernity, history, globalization, and cultural assertion in an ever changing Malaysia. It captures the religious connection, transformation, and tension within a complex traditional belief system in a multi-religious society. Revolves around a discussion on the religious revitalization of Chinese Buddhism in modern Malaysia.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101063CHECK SHELVES

Indigenous Spirits and Global Aspirations in a Southeast Asian Borderland

Indigenous Spirits and Global Aspirations in a Southeast Asian Borderland

Over the past 40 years, life in Timor-Leste has changed radically. Before 1975 most of the population lived in highland villages, spoke local languages, and rarely used money. Today many have moved into urbanized lowlands settlements. For the Atoni Pah Meto of the island's west, the world was neatly divided into two distinct categories: the meto (indigenous), and the kase (foreign). Now the good things of the outside world are pursued not through rejecting the meto ways of the village, or collapsing them into the kase, but through continual crossing between them. In this way, the people of Oecussi are able to identify in the struggles of lowland life, the comforting and often decisive presence of familiar highland.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101073CHECK SHELVES

Southeast Asia on Screen: From Independence to Financial Crisis (1945-1998)

Southeast Asia on Screen: From Independence to Financial Crisis (1945-1998)

Addresses the similar themes, histories, trends, technologies and sociopolitical events that have moulded the art and industry of film in this region, identifying the unique characteristics that continue to shape cinema, spectatorship and Southeast Asian filmmaking in the present and the future. Explores the conditions that have given rise to today’s burgeoning Southeast Asian cinemas as well as the gaps that manifest as temporal belatedness and historical disjunctures in the more established regional industries.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101067CHECK SHELVES

Asian Perspectives on Education for Sustainable Development

Asian Perspectives on Education for Sustainable Development

Presents Asian perspective on education for sustainable development. Examines how ‘east’ and ‘west’ interact in educational philosophy and practice in Asian contexts. Considers the challenges and opportunities for theorising of sustainability in the philosophy of education.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101058CHECK SHELVES

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

รวบรวมบทความทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและไทย นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพระบบการเงินและภาคต่างประเทศของไทย ตลาดการเงิน ระบบการชำระเงินและสกุลเงินดิจิทัล การเงินส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการออกจากสหภาพยุโรป (EU) ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การประชุมด้านเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจโลก วิเคราะห์บทบาทของธนาคารในโลกยุคใหม่และจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) กล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินใหม่ของโลก รวมถึงภาวะโลกร้อนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100989CHECK SHELVES

ฐานันดรที่ 5: จากรากประชาสังคม ผู้ตรวจสอบสื่อสู่พลเมืองออนไลน์

ฐานันดรที่ 5: จากรากประชาสังคม ผู้ตรวจสอบสื่อสู่พลเมืองออนไลน์

อธิบายฐานันดรที่ 5 ในฐานะผู้ตรวจสอบอำนาจจากพลเมืองในพื้นที่ออนไลน์ และตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชน ศึกษาที่มาของแนวคิดฐานันดรที่ 5 (The Fifth Estate) จากแนวคิดระบบฐานันดรแห่งราชอาณาจักรจากการปกครองระบอบศักดินา (feudalism) ของยุโรปกลางและการเปลี่ยนผ่านในศตวรรษที่ 18 ยกตัวอย่างประสบการณ์และบทเรียนของฐานันดรที่ 5 ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน และแคนาดา และการสร้างการรู้เท่าทันสื่อของประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นำเสนอกรณีศึกษาพื้นที่ออนไลน์ในสังคมไทยของกลุ่มและองค์กรที่ตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ รวมถึงผลงานและภารกิจของฐานันดรที่5 ในการตรวจสอบสื่อในสังคมไทย ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน การนำเสนอเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศ ศาสนา สิทธิมนถษยชน และสื่อสารสาธารณะ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)302.23 พ729ฐ 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)302.23 พ729ฐ 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100940CHECK SHELVES

The Political Economy of Growth in Vietnam: Between States and Markets

The Political Economy of Growth in Vietnam: Between States and Markets

Presents political economy in Vietnam and Vietnam’s economic history and how the country sought to reintegrate itself into international economy. Reviews state structure and industrial policy formulation in Vietnam and state structure and industrial policy formulation in East Asia. Discusses the evolution of the Vietnamese motorcycle industry since the doi moi was announced and the entry of Transnational Corporations (TNCs) into the industry. Focuses on the Vietnamese banking industry and the equitization experience of Vietcombank. Compares the manner in which the state has dealt with welcoming Foreign Direct Investment (FDI) in the motorcycle and banking industries. Examines Vietnam’s development experience against those of East Asia’s more advanced economies.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101053CHECK SHELVES

ผ่านฟ้าลีลาศ

ผ่านฟ้าลีลาศ

ทบทวนเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการก่อกบฏ วิเคราะห์สาเหตุของการทำรัฐประหารทั้งจากทหารและประชาชน อธิบายสงครามเย็นในกระแสโลกภิวัฒน์ รวมถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2561 และ 6 ตุลาคม 2519


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100948CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 น417ผ 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 น417ผ 2563CHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1745.5 น215ผCHECK SHELVES

The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific

The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific

Presents the fundamental need for social protection and the implementation of social protection towards the Sustainable Development Goals (SDGs). Examines work progress of social protection in Asia and the Pacific, focusing on social protection responses to the Covid-19 pandemic. Considers the protection of children, women, men of working age, and old age to build a productive workforce and to support dignity and independence. Looks at health and well-being of all people and the impact of broadening social protection coverage. Includes planning for the future of social protection.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100955CHECK SHELVES

ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย

ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย

รวบรวมบทความจากงานประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย วิเคราะห์แนวคิดของนักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ชี้ให้เห็นความสำคัญของแนวคิดของนักทฤษฎีร่วมสมัย รวมถึงอิทธิพลของนักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 อธิบายพื้นที่ สถาปัตยกรรม และเมืองในยุคสมัยใหม่ตามแนวคิดทฤษฎีของอ็องรี เลอแฟบร์ การตีความสังคมของนักวรรณคดีสายมนุษยนิยม และการสร้างเสรีภาพและแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมของอมาร์ตยา เซ็น วิเคราะห์โครงสร้างทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ท และแนวคิดของเฮย์เดน ไวต์ ด้านจริยธรรมศาสตร์ของประวัติศาสตร์นิพน ศึกษาวัฒนธรรมกับธรรมชาติว่าด้วยความเป็นมนุษย์ของดอนนา ฮารเวย์ และแนวคิดวัตถุนิยมแบบมาร์กซ์


LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryH61 ป173วปCHECK SHELVES
Arts LibraryH61 ป173วปCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100988CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ป458 2563DUE 01-02-22
Central Library (5th Floor)301 ป458 2563CHECK SHELVES

The Emperor's New Road: China and the Project of the Century

The Emperor's New Road: China and the Project of the Century

China’s Belt and Road Initiative is the world’s most ambitious and misunderstood geoeconomic vision. To carry out President Xi Jinping’s flagship foreign-policy effort, China promises to spend over one trillion dollars for new ports, railways, fiber-optic cables, power plants, and other connections. The plan touches more than one hundred and thirty countries and has expanded into the Arctic, cyberspace, and even outer space. Beijing says that it is promoting global development, but Washington warns that it is charting a path to global dominance.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101075CHECK SHELVES

เปิดหน้าประวัติศาสตร์ จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปฏิวัติ

เปิดหน้าประวัติศาสตร์ จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปฏิวัติ

นำเสนอประวัติศาสตร์จีนโบราณแต่ละยุคสมัย จากอดีตจนถึงช่วงเหตุการณ์ที่มีการปฏิวัติ การปรับเปลี่ยนระบบการปกครองสู่ระบอบสาธารณรัฐในยุคปัจจุบัน ศึกษาความเชื่อเรื่องการสร้างโลก สวรรค์ เทวดา และการก่อกำเนิดของอาณาจักร ลำดับราชวงศ์และจักรพรรดิผู้ปกครองในแต่ละยุคสมัย จนถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้ "จีน" กลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ บรรยายหลายเหตุการณ์สำคัญของวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก สงครามฝิ่นในจีนและอังกฤษ รวมถึงสงครามกลางเมืองก่อนจีนแยกแผ่นดิน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100977CHECK SHELVES

ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

นำเสนอภูมิหลังของกลุ่มชาวจีนและศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1-5 ทั้งความเป็นอยู่ของชาวจีนในกรุงเทพฯ และความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้าและชุมชนชาวจีน วิเคราะห์สถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ได้แก่ ศาลเจ้าจีนของชาวแต้จิ๋ว ศาลเจ้าจีนของชาวฮกเกี้ยน ศาลเจ้าจีนของชาวกวางตุ้ง ศาลเจ้าจีนของชาวไหหลำ ศาลเจ้าจีนของชาวแคะ และเอกลักษณ์ที่ปรากฏร่วมกันในกลุ่มสถาปัตยกรรมทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งศึกษาภาพสะท้อนชาวจีนอพยพผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้าในด้านการสืบทอดรูปแบบสถาปัตยกรรมจากถิ่นกำเนิดของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา และการเปิดรับวัฒนธรรมจากกลุ่มภายนอกของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97629CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)726.9 อ119ศ 2561DUE 01-02-22
Central Library (5th Floor)726.9 อ119ศ 2561DUE 01-02-22

The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State

The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State

Provides an incisive look at the transformative changes underway in China today. Chinese leader Xi Jinping has unleashed a powerful set of political and economic reforms: the centralization of power under Xi, himself, the expansion of the Communist Party's role in Chinese political, social, and economic life, and the construction of a virtual wall of regulations to control more closely the exchange of ideas and capital between China and the outside world. Beyond its borders, Beijing has recast itself as a great power, seeking to reclaim its past glory and to create a system of international norms that better serves its more ambitious geostrategic objectives. In so doing, the Chinese leadership is reversing the trends toward greater political and economic opening, as well as the low-profile foreign policy, that had been put in motion by Deng Xiaoping's "Second Revolution" thirty years earlier.


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library951.0612 E19TCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99037CHECK SHELVES

The Dragon Stirs: The New Silk Road

The Dragon Stirs: The New Silk Road

China is re-carving the ancient Silk Road with the grandest, most technologically advanced tools as her most ambitious project in history. Re-born as “Belt and Road Initiative”, this ginormous network of land and sea routes, including even an Arctic Ocean route, is touted as “the roadmap to the future”, a “visionary blueprint for global economic development in the new world order.” The Belt and Road Initiative will stretch from mainland China to Central Asia and on to Europe. The projects located along this expanse will prosper two-thirds of the world’s population living in more than 60 countries across Asia, Europe, Africa and the Arctic. >>> Scan Qr Code or click the link below for more information


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98987CHECK SHELVES

The Silk Road Trap: How China's Trade Ambitions Challenge Europe

The Silk Road Trap: How China's Trade Ambitions Challenge Europe

Exposes how risky this uneven partnership is for Europe. In it, leading expert on Asian affairs Jonathan Holslag, argues that Europe must reduce its reliance on China and work on building a stronger and more sustainable European economic model. By revealing the political aspirations and economic strategy behind the new Silk Road, he lays out its implications for specific European industries, from steel over aircraft to robots. Holslag, though critical of China, does not, however, make the case for confrontational, Trumpian protectionism. Instead, he posits that the new Silk Road need not ensnare Europe; it offers the continent a unique opportunity to transition from a future "made in China" to one that is "made in Europe".


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98982CHECK SHELVES

ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก

ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก

ศึกษาความประวัติเป็นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของศาลเจ้าจีนในกรุงเทพมหานคร สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบศาลเจ้าเกี่ยวกับความผูกพันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตด้านวิถีชุมชน นำเสนอแนวคิดการอนุรักษ์ การพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูศาลเจ้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณโดยรอบศาลเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเสนอศาลเจ้าจีนในพื้นที่เขตต่าง ๆในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าแม่อาหนียว ศาลเจ้าหลวงพ่อจี๊กง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว ศาลเจ้าพ่อหนู ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย ศาลเจ้าปึงเถ่ากง


LOCATIONCALL#STATUS
Architecture Library (Quiet Zone)299.51 ศ364CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)299.51 ศ364CONTACT 1st FLOOR COUNTER
Central Library (5th Floor)299.51 ศ364 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)299.51 ศ364 2559CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.PIC BL2077.B36 ศ227 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 99950CHECK SHELVES

ความรุนแรงทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศ

รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ เช่น แนวคิดด้านอาชญาวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย และปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ นำเสนอประเด็นความรุนแรงในสังคมไทย ได้แก่ประเด็นความผิดเกี่ยวกับเพศ การข่มขืนกระทำชำเรา การโทรม การทำอนาจาร การพรากผู้เยาว์ การร้องทุกข์ เป็นต้น รวมถึงรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการต่อสู้คดี


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100952CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 842 ร639ค 2563CHECK SHELVES

เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน

เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน

ศึกษาพัฒนาการของระบอบการเมืองเมียนมาใน 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงการเป็นรัฐเอกราช (ค.ศ. 1948-1962) ช่วงกองทัพแห่งชาติกับบทบาททางการเมือง (ค.ศ. 1962-1988) ช่วงรัฐบาลทหาร (ค.ศ. 1988-2011) และช่วงหลังเผด็จการ (ค.ศ. 2011-2020) และการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์สถาบันการเมือง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา รัฐบาล ศาล และการจัดการปกครองในเมียนมา สาเหตุและจุดหักเหประวัติศาสตร์ของรัฐเมียนมาหลังการเลือกตั้งปลาย ค.ศ. 2010 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและสถาบันการเมืองการปกครองที่สัมพันธ์กับบทบาททหารและสถาบันการเมือง นำเสนอกรณีศึกษาทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ ทหารกับการเมือง เผด็จการกับประชาธิปไตย การเมืองสันติภาพและการพัฒนาสหพันธรัฐ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100970CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING

การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)

การเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)

ศึกษาแนวคิดการจัดการปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นทางด้านญาณวิทยา (Epistemology) ปัญหาทางการเมือง การปกครอง อำนาจรัฐ และโครงสร้างอำนาจ วิเคราะห์ประวัติศาสตร์และโครงสร้างอำนาจของรัฐปัตตานี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทางศาสนา และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจจากชนชั้นนำทางศาสนาและชนชั้นนำทางโลก อธิบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับการจัดการกับปัญหาการก่อความไม่สงบและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต รวมถึงกระบวนการสันติภาพและข้อเสนอในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100939DUE 01-02-22

ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯและปรากฎการณ์ย้ายถิ่น

ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯและปรากฎการณ์ย้ายถิ่น

บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯจากยุคโล้สำเภาจนถึงยุครถไฟความเร็วสูง และบรรยายความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็ง เยาวราช ตลาดน้อย ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรี และย่านห้วยขวาง รวมถึงปรากฎการณ์การย้ายถิ่นของชาวจีน


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library305.89510593 ส837ชCHECK SHELVES
Political Science Library305.89510593 ส837ชCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100942CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.89510593 ส837ช 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอช 15 018433 2563LIB USE ONLY

ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา

ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา

นำเสนอความหมายและที่มาของทุนนิยม และความเหมือนและแตกต่างของทุนนิยมในแต่ละพื้นที่ อธิบายที่มาของวิกฤตทุนนิยมและทางเลือกอื่นนอกเหนือจากทุนนิยม บอกเล่าประวัติศาสตร์ทุนนิยมฉบับย่อ บอกเล่าถึงการเดินเรือค้าขายข้ามชาติของบริษัทอีสต์อินเดียสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงยุคทุนนิยมโลก ทุนนิยมในยุโรปสู่ทุนนิยมอเมริกาถึงทุนนิยมญี่ปุ่น และฟองสบู่ทิวลิปในฮอลแลนด์ในศตวรรษที่17 สู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกในทศวรรษ1930 ถึงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ในปัจจุบัน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100967CHECK SHELVES

ASEAN MSMEs in a Covid-19 World

ASEAN MSMEs in a Covid-19 World

Discusses key issues, challenges, and opportunities for ASEAN Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in the Covid-19 world with a diverse group of stakeholders, including entrepreneurs, policymakers, academics, and experts from the region. Considers the acceleration towards digital economies, presenting both opportunities and challenges for ASEAN MSMEs and Global Value Chains (GVCs) in accelerating economic integration across ASEAN and East Asia. Explains women entrepreneurship for an inclusive post-pandemic recovery and sustainability practices across ASEAN MSMEs.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100943CHECK SHELVES