Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ดำเนินการ แนวพระราชดำริในการพัฒนา การดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ผลสำเร็จที่โดดเด่น สรุปภาพรวม และ 23 หลักการทรงงานในพระองค์ท่าน อาทิ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ทำตามลำดับขั้น ภูมิสังคม องค์รวม ไม่ติดตำรา ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ง่าย บริการรวมที่จุดเดียว ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง ทำงานอย่างมีความสุข ความเพียรดุจดังพระมหาชนก...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.72 ห111 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.72 ห111 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram