Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้

แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้

หนังสือที่ผู้เขียน Kang Sung Tae เมนเทอร์ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซล เกาหลี ได้แนะนำวิธีเรียนเก่งได้ด้วยตนเองแบบไม่กดดัน ด้วยการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จได้อย่างไร และโปรแกรมฝึกนิสัยให้เป็นคนหัวดีภายใน 66 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคที่ 1(ภาคเตรียมใจ) มีหลัก 5 ประการเพื่อสร้างนิสัยใน 66 วัน อาทิ เพิ่มลงในกิจวัตรประจำวันเดิม ฝึกนิสัยจากเล็กไปใหญ่ ทำเรื่องสำคัญตอนเช้า วาดภาพหนึ่งวันอันสมบูรณ์แบบในสมอง จงทำต่อเนื่อง 66 วันแล้วจะติดเป็นนิสัย ภาคที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ฝึกแต่ละนิสัยใน 66 วัน อาทิ นิสัยเรียนเก่ง นิสัยทบทวนบทเรียน นิสัยท่องจำ ฝึกวิธีสอบให้ได้คะแนนดี นิสัยวางแผนการเรียน นิสัยปฏิบัติตัวที่ดีต่อการเรียน และ สัญญาถึงการเริ่มต้นฝึกนิสัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สารพันเทคนิคพิชิตสอบ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.30281 ค238ค 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.30281 ค238ค 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram