อัคราภิรักษศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

อัคราภิรักษศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

... หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน ให้รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้านสู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวงดงาม อาทิ พระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” พระราชประวัติ การออกแบบชุดไทยประจำชาติ หัตถศิลป์: ปฐมบทแห่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ งานหัตถศิลป์ที่ทรงฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์และพัฒนา... มัณฑนศิลป์: ศิลปะจากธรรมชาติ... ดุริยางคศิลป์: พระปรีชาสามารถในการทรงเปียโน บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมศิลปินนักร้อง... วรรณศิลป์: พระราชนิพนธ์ พระปรีชาสามารถในการเล่าเรื่อง วรรณกรรมตามแนวพระราชดำริ… นาฏศิลป์: การแสดงพื้นบ้าน การแสดงโขน วาทศิลป์: ข้อคิดคำสอนจากพระราชดำรัสและพระราโชวาท สถาปัตยศิลป์ การตกแต่งภายใน ประติมากรรม ประติมากรรมและภูมิสถาปัตย์: พระที่นั่งวิมานเมฆ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจดีย์ศรีสุริโยทัย พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ... และพระเกียรติคุณแซ่ซ้อง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ส731รฤ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ส731รฤ 2561CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS570.6.S2 ร235อLIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.S2 ร235อCHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.S2 ร235อCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 16