จินดามณี เล่ม1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

จินดามณี เล่ม1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

หนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย เชื่อว่าใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทยหนังสือจินดามณีมีอยู่หลายฉบับ... (คำนำ)

จินดามณี ที่พิมพ์รวมในหนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย
จินดามณีเล่ม ๑ มีข้อความระบุในเนื้อหาว่า พระโหราธิบดีแต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ ต้นฉบับเป็นเอกสารสมุดไทย ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร แบบ free access
จินดามณี เล่ม 1-2 กับ บันทึกเรื่องหนังสือจินดามณีและจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ
มะนีจินดา : หนังสือปถม ก กา แจกลูกอักษร, ฤา, จินดามุณี, ปถมมาลา แลปทานุกรม แลกลบทต่าง ๆ (ชื่อปกนอก : จินดามุนี)

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 1210