Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

... การขับเคลื่อนงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นแก่สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่ง OTOP นับเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละชุมชนซึ่งหลอมรวมเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญา รวมทั้งยังมีการผสมผสานนวัตกรรมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน... (บางส่วน จากคำนำ)

คู่มือเล่มนี้ จัดทำโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แสดงให้เห็นที่ตั้งของ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,273 ชุมชน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของแต่ละชุมชน ความโดดเด่นของชุมชนแต่ละจังหวัดในภาพรวม ผ่านการบอกเล่าด้วยบทกวีจากศิลปินแห่งชาติ และข้อมูลสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดเพื่อติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 ช622 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 ช622 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram