คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คู่มือปฏิบัติการโดย คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคู่มือสำหรับ การศึกษา และประกอบการเรียนการสอนภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย และการปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากธรรมชาติและน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและป้องกันสภาพแวดล้อมทางน้ำของประเทศต่อไป เนื้อหาให้ความรู้และทักษะ อาทิ หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หลักการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเตรียมสารละลาย การเก็บตัวอย่างน้ำ การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ บทปฏิบัติการ 17 บท ให้ทดลองวิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปผล สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมคำถามท้ายบทและเอกสารอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวท 15 017920 2561LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)551.480721 ค695 2561DUE 31-08-21
Science Library : Closed Shelf 551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12