แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 5 ปีข้างหน้า ส่วนที่ 3 แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และ ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.72 ส691ผ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.72 ส691ผ 2560CHECK SHELVES
Science Library : Government Publication333.72 ส215ผ 2560CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 94