ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ ดังนี้ บทที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน บทที่ 2 – บทที่ 11ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนการาบรูไนดารุสซาลาม สารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ตามลำดับ โดยแต่ละบทให้ข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ของแต่ละประเทศ พร้อมบทสรุปและเอกสารอ้างอิง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97784CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 16