วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)

วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)

วารสารโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารฉบับปีที่ 22 ฉบับที่ 3 มีบทความ อาทิ Recycle+ แนวทางการแยกขยะแบบใหม่ในรั้วจุฬาฯ มาตรการด้านผังเมืองเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และเตรียมรับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง Planning Measures for Disaster Risk Reduction and Climate Change Resilience กระบวนการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเกษตรกรรมไร้หมอกควัน จังหวัดน่าน ผักตบชวากับการบำบัดสารมลพิษในน้ำ การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยไลเคน...

วารสารมีทั้งฉบับตัวเล่ม และฉบับออนไลน์ และสามารถอ่านข้อมูลฉบับย้อนหลังได้ โดยวารสารฉบับออนไลน์ผู้ใช้บริการทั้งประชาคมจุฬาฯ และ ผู้ใช้บริการภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้จากฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ หรือเข้าใช้โดยตรงที่วารสาร http://www.eric.chula.ac.th/ej/index.html หรือ scan QR code

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562

updated by Sumal Chausaraku

views 136