Home  /  OAR Recommended Books


Live well together ดูแลผุ้สูงอายุ สร้างสุขในครอบครัว

หนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่กำลังเตรียมการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ดี ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข โดยมีเนื้อหา สร้างสุขในครอบครัว เข้าใจร่างกายผู้สูงอายุ เข้าถึงหัวใจผู้สูงอายุ อบอุ่น ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมนำความสุข และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “รู้รอบครอบครัว” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562